Zapošljeni

Prof. dr Mustafa Fetić

OBRAZOVANJE

Doktor pedagoških nauka
Doktorirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Tema doktorske disertacije: ’’Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u očuvanju islamskih vrijednosti “.

Magistar pedagoških nauka
Magistrirao na temu: ’’Savremena shvatanja islamske pedagoške misli’’ na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Diplomirani pedagog
Diplomirao na Filozofskom fakutetu prištinskog Univerziteta, odsjek pedagogija, u Kosovskoj Mitrovici, 2005 godine. Naslov diplomskog rada: ’’Duhovno-naučna pedagogija.’’

Završio dvogodišnji studij arapskog jezika na institutu za arapski jezik Univerziteta Džamiatul-imam Muhammed ibn Saud el islamijj, Rijad, Saudi Arabija, 1994.

Završio Gazi Husrev-begovu Medresu u Sarajevu, 1988.

RADNO ISKUSTVO

 • 1989.   Imam, hatib i muallim u Kujavču, Medžlis IZ-e Kakanj, Bosna i Hercegovina.
 • 1993.  Imam, hatib i muallim u Hanoveru, Nemačka.
 • 1996.   Rukovodilac izdavačke djelatnosti Mešihata IZ-e Sandžaka ”El Kelimeh ”.
 • 1997.  Glavni i odgovorni urednik Glasa Islama.
 • 1998.  Imam, hatib i muallim Dibak-Ishak džamije, Novi Pazar.
 • 2001.  Imam, hatib i muallim Skender-Kelebi džamije, Novi Pazar.
 • 2002.  Vjeroučitelj u O.Š. ” Brastvo ”,  Novi Pazar.
 • 2004.  Vjeroučitelj u O.Š. ” Stefan Nemanja ”, Novi Pazar.
 • 2006.  Asistent za didaktiku, Fakultet za islamske studije-FIS, Novi Pazar.
 • 2006. Asistent na predmetu didaktika, Fakultet humanističkih nauka, Internacinalni Univerzitet, Novi Pazar.
 • 2007. Asistent na predmetu  metodika nastave islamske vjeronauke, na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.
 • 2008. Asistent na predmetu predškolska i porodična pedagogiju, na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru
 • 2008. Biva imenovan za prodekana Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.
 • 2011. Brani doktorsku disertaciju na temu ’’Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u očuvanju islamskih vrijednosti.’’
 • 2011. Profesor je na Fakultetu za pedagoško – psihološke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
 • 2011. U  zvanju docenta predaje pedagoške predmete na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.
 • 2013. Imenovan za dekana Fakulteta  pedagoško- psiholoških nauka Internacionalnoga univerziteta u Novom Pazaru.

JEZICI

 • Bosanski     –      maternji
 • Arapski       –      govori i piše
 • Engleski      –      djelimično govori i piše
 • Nemački     –     djelimično govori

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

 1. Kazivanja s minbera, El Kalimeh, Novi Pazar, 2006.
 2. Roditeljski savjeti za sretan brak, El Kelimeh, Novi Pazar, 2004.
 3. Savremena pedagoška misao, hrestomatija, Novi Pazar, 2008.
 4. Urednik Takvima za 1996/1997/1998. godinu, El Kelimeh, Novi Pazar.
 5. Pomoćnik urednika zbornika Fakulteta za islamske studije ’’ Islamska misao’’ br. 2, Novi Pazar, od 2008.
 6. Mentor i član stručnih komisija za odbranu doktorskih, master i diplomskih radova na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, kao i na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru.

Objavljeni naučni radovi i članci

 1. Magistarska teza: Savremena shvatanja islamsko-pedagoške misli, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 2008.
 2. Doktorska disertacija: Međuzavisnost porodičnog odgoja i islamske vjeronauke u školama u njegovanju islamskih vrijednosti, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 2011.
 3. Tradicionalna škola i savremeno učenje, univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, (Vol.12. No.1 – 2013.)
 4. Kriza odgoja i obrazovanja – odgoj ili dresura, univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost, (Vol. 12. No.2 – 2013.)
 5. Emocionalno zlostavljanje djece u porodici, 5. Međunarodni naučno-stručni skup ’’Kulturni identitet u digitalnom dobu’’ Univerzitet u Zenici, Zenica, april,2013.
 6. Savremena pedagoška misao kroz prizmu islama, Međunarodna konferencija ’’Aspekti vaspitne krize i ekspanzija interneta kao savremene ovisnosti’’, Burč Univerzitet, Sarajevo, maj, 2013.
 7. Pomanjkanje odgojnog uzora u školama, Islamska misao – časopis za nauku, kulturu i tradiciju, zbornik radova Fakulteta za islamske studije, Novi Pazar, br.7, 2013.
 8. Krize i spiritualizam, Međunarodna naučna konferencija, Bedir Univerzitet, Tirana, Albanija, maj, 2012.
 9. Specifičnosti i zadaci islamske pedagogije, Godišnjak Fakulteta za islamske studije br.2, Novi Pazar,2008.
 10.  Budućnost našega školskog sistema, okrugli sto ’’Obrazovanje u Sandžaku’’, Odbor za obrazovanje BNV,  Novi Pazar,  januar, 2011.
 11. Uloga ekološkog obrazovanja u zaštiti i unapređenju životne okoline, Ekonomski izazovi, časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, br.5, Novi Pazar, 2014.
 12.  Religijsko obrazovanje i savremena škola, Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu,br.3, Podgorica, 2014.
 13.  Odumiranje šerijatskog prava kod Bošnjaka nakon Drugog svjetskog rata pa do pada Komunističkog režima, Šerijatsko pravo – izazovi i perspektive, Međunarodna naučna konferencija, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, april, 2014.
 14.  Uloga i značaj obrazovanja u ostvarivanju nacionalnih prava Bošnjaka, okrugli sto u povodu dana zastave Sandžaka, Novi Pazar, maj, 2014.
 15.  Sreten Vukosavljević – prvi predsjednik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, predavanje povodom dana ZAVNOS-a, Pljevlja, Novembar, 2013.
 16.  Agresija na Islamsku zajednicu kroz udare na obrazovni sistem, Naučna konferencija povodom 7. godina od agresije na Islamsku zajednicu u Srbiji, Novi Pazar, oktobar, 2014.
 17.  Znanje i vjera, međunarodni seminar o misionarstvu, Univerzitet iz Kasima i Burejde, Saudi Arabija, u saradnji sa Fakultetom za islamske studije iz Novog Pazara, Novi Pazar, novembar, 2014.
 18.  Izbor primjena i korelacija nastavnih metoda u nastavi prirode i društva u osnovnoj školi, Univerzitetska misao – časopis za nauku, kulturu i umjetnost (Vol.13  No.1. – 2014.), koautori rada:

     doc.dr Ibro Skenderović, doc.dr Mustafa Fetić

 1.  Porodica kao faktor u obrazovanju, Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost (Vol. 13  No.2 – 2014.) koautori rada: doc.dr Ibro Skenderović, doc.dr Mustafa Fetić
 2.  Savremeni značaj Montesori pedagogije, Međunarodna konferencija ’’Znanje u vremenu i prostoru’’ Učiteljski Fakultet u Leposaviću, 6.-7. Mart 2015.
 3.  Problemska nastava u nastavi poznavanja prirode i društva, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Leposaviću, februar, 2015.,koautori rada: doc.dr. Ibro Skenderović, doc.dr. Mustafa Fetić
 4.  Odgoj individue u svjetlu kur’anske antropologije, Međunoarodna konferencija ’’Pedagoški razvoj individue u eri informacionih tehnologija’’, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, 25. april 2015.
 5.  Savremena obrazovna tehnologija u funkciji unapređivanja obrazovanja, Međunarodna konferencija ’’Pedagoški značaj individue u eri informacionih tehnologija’’, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, 25. april 2015., koautori: prof.dr. Bojana Ostojić, doc.dr. Mustafa Fetić
 6.  Šutnja prema nasilju je odobravanje nasilja, naučna konferencija ’’Šerijatsko-pravni i socijološko-psihološki aspekt nasilja, Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, 13. Maj 2015.
 7.  Stavovi nastavnika o inkluzivnom obrazovanju u školama, Međunarodna konferencija ’’Pedagoški razvoj individue u eri informacionih tehnologija, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, 25. april 2015., koautori: doc.dr. Ibro Skenderović, doc.dr. Mustafa Fetić
 8.  Porodično vaspitanje djeteta u duhu islamske  pedagogije, ’’Islamska misao’’, zbornik radova Fakulteta za islamske studije, Novi Pazar, novembar, 2015.
 9.  Elektronski dnevnik u funkciji unapređenja komunkacije roditelja i nastavnika i uspostavljanja kontrole kod uspjeha učenika, doc.dr. Farima Kriještorac, prof.dr. Mustafa Fetić, Univerzitetska misao, Vol.14, No.1, Novi Pazar, 2015.
 10.  Slobodne aktivnosti kod učenika osnovne škole, Prof.dr. Ibro Skenderović, prof.dr. Mustafa Fetić, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, Leposavić, 2015.
 11.  Informisanost nastavnika i roditelja o štetnosti i zloupotrebi opjnih sredstava i droga, doc.dr. Farima Kriještorac, prof.dr. Mustafa Fetić, Univerzitetska misao, Vol. 14, No.2, Novi Pazar,2015.
 12.  Nezamjenljiva uloga igre u procesu učenja,Univerzitetska misao, Vol.  No., Novi Pazar, 2016.
 13.  Poremećaji u razvoju savremene  porodice, Međunarodna konferencija Rabite – lige muslimanskog svijeta i Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini, na temu ’’Muslimanska porodica – prava i dužnosti’’, Sarajevo, maj, 2016.
 14. Uticaj primene savremene tehnologije u nastavi, Međunarodna konferencija’’ Savremeno obrazovanje nove tehnologije i održivi razvoj, Novi Pazar, maj, 2016., koautori: prof.dr Mustafa Fetić, doc.dr Fatima A. Kriještorac
 15.  Fatima Kriještorac, Ibro skenderović, Melida Župljanin, Mustafa Fetić, uticaj disfunkcionalne porodice na školski uspjeh djeteta u osnovnoj školi, Vaspitanje i obrazovanje, Časopis za pedagošku teoriju i praksu, Podgorica, 2016.
 16.  Fatima kriještorac, Melida Župljanin, Ibro Skenderović, Mustafa Fetić, Značaj cjeloživotnog učenja kroz sistematsko obrazovanje odraslih, Zbornik radova učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, Leposavić, 2016.
 17.  Prof.dr. Mustafa Fetić, prof.dr. Ibro Skenderović, razvoj školstva u Sandžaku od Balkanskih ratova do kraja drugog svjetskog rata, Eduka – časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar, 2016.
 18.  Dijalogom zajednice protiv ekstremizma i radikalizma u Sandžaku, naučni forum, Prijepolje, oktobar, 2016.
 19.  Dileme o inkluzivnom obrazovanju, Islamska misao- zbornik Fakulteta za islamske studije, br. 2017., Novi Pazar, 2017.
 20. Ocjenjivanje učeničkog znanja, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, 2017., koautori: prof.dr Ibro Skenderović, prof.dr Mustafa Fetić, doc.dr Fatima Kriještorac
 21. Organozacija škole u prirodi u nastavi prirode i društva u nižim razredima osnovne škole, Tuzla, 2017., koautori: prof.dr Ibro Skenderović, doc.dr Fatima A. Kriještorac, prof.dr Mustafa Fetić
 22.  Inkluzivno obrazovanje djece ometene u razvoju, Mostar, 2017., koautori: prof.dr Ibro Skenderović, prof. Suada Aljković-Kadrić, doc.dr fatima Kriještorac, prof.dr Mustafa Fetić
 23. Uloga i značaj obrazovnih institucija Islamske zajednice u očuvanju identiteta, konferencija na temu ’’Deset godina od napada na Islamsku zajednicu’’, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, oktobar, 2017.
 24.  Doprinos islamske pedagogije evropskom multikulturalizmu, Međunarodna konferencija ,,Dodirne tačke i različitosti u kulturama Balkana’’, Državni Univerzitet u Tetovu, Tetovo, oktobar, 2017.
 25. Uloga kreativnosti u razvoju dječije ličnosti, Međunarodna naučna konferencija ’’Savremena perspektiva vaspitno-obrazovnog rada’’, Preševo,april, 2018.
 26.  Škola u prirodi kao savremeni oblik nastave u nastavi prirode i društva, Međunarodna naučna konferencija’’Savremena perspektiva vaspitno-obrazovnog rada’’, Preševo, april, 2018., koautori: prof.dr. Ibro Skenderović, prof.dr. Mustafa Fetić, mr. Suada Aljković
 27.  Stepen uključenosti u vaspitno-obrazovni proces djece, Međunarodna naučna konferencija ’’Savremena perspektiva vaspitno-obrazovnog rada’’, Preševo, april, 2018., koautori: mr. Suada Kadrić, prof.dr. Mustafa Fetić
 • Objavljivao priloge u Preporodu, Glasu Islama, Sandžačkim Novinama, reviji’’Sandžak’’, Zemzemu, Softi.
 • Stalni saradnik zbornika  Islamska misao u izdanju Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.
 • Član redakcijskog odbora zbornika Univerzitetska misao, Internacionalni  univerzitet u Novom Pazaru.

SIMPOZIJI, KONFERENCIJE, SEMINARI

 • 1994. Međunarodni seminar o islamskoj edukaciji, Nedva – Svjetska islamska  skupština omladine, Istanbul, Turska.
 • 1997. Simpozij Svjetske islamske federacije omladine, Konja, Turska.
 • 1998.  Islamski narodni kongres, Bagdad, Irak.
 • 1999.  Simpozij u povodu rođendana Muhammeda a.s., Bengazi, Libija.
 • 1999.  Međureligijski susreti, Valjevo – Novi Pazar.
 • 2002.  Simpozij o uvođenju vjeronauke u škole, Beograd.
 • 2009. Simpozij u povodu rođendana Muhammeda a.s., Tripoli, Libija.
 • 2012. Međunarodna naučna konferencija’’ Krize i spiritualizam’’, Tirana, Albanija.
 • 2013. Peta Međunarodna naučno-stručna konferencija ’’Kulturni identitet u digitalnom dobu’’ Univerzitet u Zenici, Zenica.
 • 2015. Seminar ’’Obnova kvaliteta’’,  Mešihat islamske zajednice u Srbiji, Novi Pazar.
 • 2015. Naučna konferencija ’’Radionica o kognitivnom razvoju i njegovoj ulozi u unapređenju obrazovanja i naučnih metoda istraživanja u islamskim znanostima’’, Faukltet za islamske studije u Novom Pazaru.
 • 2016. Međunarodna konferencija u organizaciji Rabite – Svjetske islamske Lige i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pod nazivom ’’Muslimanska porodica – prava i dužnosti’’, Sarajevo.
 • 2018. Međunarodna naučna konferencija ’’Savremena perspektiva vaspitno-obrazovnog rada’’, Preševo.

 

Trenutno živi i radi u Novom Pazaru. Oženjen je i otac troje djece.

Skip to content