Zapošljeni

Prof. dr Milica Lukić

Prof. dr. sc. Milica Lukić redovita je profesorica u trajnom zvanju. Godine 1995. diplomirala je hrvatski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, na kojem se zaposlila kao znanstvena novakinja 1996. godine. Magistrirala je u siječnju 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća (s osobitim obzirom na Biskupiju đakovačku i srijemsku), gdje je i doktorirala 2005. godine pod mentorstvom akademika Stjepana Damjanovića s temom Ćirilometodska baština u hrvatskom javnom životu

19. stoljeća (filološki i kulturološki aspekti).

Godine 2006. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, 2011. u znanstveno- nastavno zvanje izvanredne profesorice, 2016. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, a 2022. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.

Od 1996. do 2014. godine bila je suradnica na sljedećim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima: Hrvatska leksikologija (voditeljica: prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić), Jezici i kulture u doticajima – Hrvatska i crnogorska kultura stoljećima (voditelj: akademik Milorad Nikčević), Kulture u doticaju – stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti (voditelji akademik Milorad Nikčević i izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić), Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara (voditeljica prof. dr. sc. Loretana Farkaš), Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva (voditelj akademik Stjepan Damjanović), Ot glagolania do googlenia (voditelji dr. Ivan DOROVSKÝ, Brno; dr. Artur PLACZKIEWICZ, Toronto; dr. Joseph SCHALLERT, Toronto).

Na matičnom fakultetu u Osijeku predaje na svim razinama studija hrvatskoga jezika i književnosti: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (poslijediplomski doktorski studiji Književnost i kulturni identitet, poslijediplomski doktorski studij Jezikoslovlje) velik broj obveznih i izbornih kolegija za koje je oblikovala programe: Staroslavenski jezik 1, Staroslavenski jezik 2, Jezik srednjovjekovnih simbola, Slavenska pisma, Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća, Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskog pisma, Najstarije razdoblje jezikoslovlja, Jezična prošlost u jezičnoj sadašnjosti, Slavenska mitologija, Semiotika glagoljskog pisma, Morfologija, Akademsko pismo, Srednjovjekovni simboli i njihova značenja i dr.

Od ak. godine 2014./2015. predaje kao gošća predavačica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost (Cetinje, Crna Gora) kolegije Uvod u lingvistiku i Osnovi staroslovenskog jezika.

Bila je predavačicom i na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Višoj učiteljskoj školi u Osijeku i Vukovaru, Učiteljskome fakultetu u Osijeku i Slavonskom Brodu, gostovala je i na doktorskome studiju Kroatologija Hrvatskih studija u Zagrebu.

Znanstveni i stručni interesi prof. dr. sc. Milice Lukić tiču se paleoslavističke i paleokroatističke tematike – ćirilometodske baštine i u filološkom i u kulturološkom smislu, posebno u onim razdobljima i na onim prostorima gdje dosada nije proučavana (19. st., Slavonija, biskup J. J. Strossmayer), na gramatološke teme – s osobitim obzirom na slavenska pisma (filozofsko- simbolički ustroj glagoljskoga pisma i njegova popularizacija), na jezike i kulture u doticajima – posebno hrvatsku i crnogorsku kulturu, na slavonski dijalekt, ali i na kulturološke teme uopće.

Iz znanstvene bibliografije Milice Lukić razvidno je da je autorica ili suautorica više od 160 radova raslojenih u kategorije znanstveni, stručni i popularni radovi, 6 knjiga iz područja filologije, 2 knjige iz područja kulturologije, 3 e-udžbenika/recenziranih nastavnih materijala iz kolegija Staroslavenski jezik, Staroslavenski jezik I i Staroslavenski jezik II. Urednica je 13 publikacija iz područja filologije te 26 knjiga izvan matičnoga područja (kulturologija, crkvena povijest). Za knjigu u suautorstvu s dr. sc. V. Blažević Krezić Divanimo, dakle postojimo – književnojezične i jezičnopovijesne studije (Matica hrvatska – Ogranak Osijek, Osijek 2014.) nagrađena je Zlatnom poveljom Matice hrvatske (2016) i Poveljom uspješnosti na XX. Danima Josipa i Ivana Kozarca (2014). Posebno je posvećena popularizaciji znanosti i povezivanju filologije s ostalim znanstvenim disciplinama te kreativnim i umjetničkim praksama. U tom smislu ističu se interdisciplinarni i intermedijalni nastavni i izvannastavni projekti koje je oblikovala: Neklasični performans Sto minuta S/slave – Glagoljica rediviva, 2013.Pisma sljubljena u potenciji (veza između glagoljičnog pisma i Tolkienovih djela), 2014.; projekt Glagoljaška večera (I – IV): Gaštronomija grišnoga fra Karla z Osika, slavonskoga glagoljaša, 2015. (I.), Gastronomia Zriniana Glagolitanska, 2016. (II.), Glagoljaška večera na Kreativnoj riznici, 2017. (III.), Gastronomia Cyrillomethodianska, 2017. (IV.), mobilna aplikacija namijenjena učenju o hrvatskoglagoljskim spomenicima i glagoljaštvu od 9. do 21. stoljeća Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija, 2017. te iznovljeno izdanje aplikacije 2021.

Godine 2017. za svoj je inovativni nastavni rad i popularizacijsku praksu nagrađena Godišnjom nagradom Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Godine 2017. i 2018. sudjelovala je u nastavno- stručnome usavršavanju u okviru Erasmus+ nastavne mobilnosti na Institutu za slavensku filologiju Šleskoga sveučilištu u Katowicama (Republika Poljska) s kojim je tom prigodom uspostavljena stručna suradnja na popularizacijskome projektu Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija (prijevod sadržaja aplikacije na poljski jezik). Godine 2019.

sudjelovala je u Erasmus+ nastavnoj mobilnosti na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta Masarykova sveučilišta u Brnu, Republika Češka – od 11. do 15. ožujka 2019., kao gostujuća predavačica na kolegijima Starocrkvenoslavenski jezik i Povijest južnoslavenskih jezika / Povijest hrvatskoga jezika koji se izvode na preddiplomskoj razini studija hrvatskoga jezika i književnosti u Brnu (Katedra za južnoslavenske filologije i balkanistiku pri Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta Masarykova sve učilišta). Tom prigodom s pozvanim je predavanjima, održanima na hrvatskome i engleskome jeziku, sudjelovala u radu VII. Kroatističkih susreta u Brnu (Republika Češka): predavanjem Pogled u hrvatsko glagoljaštvo i glagolizam (od 9. do 16. stoljeća); predavanjem Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma; predavanjem The Glagolitic Script – Establishment Models and “New” Semiotic Theories te s temom Novija povijest (hrvatskoga, češkoga) glagolizma i moderni glagoljaši.

Članica je uredništva međunarodnoga časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja Lingua Montenegrina od 2008. godine (časopis najprije izlazi u izdanju Instituta za crnogorski jezik i književnost – Podgorica, Crna Gora, a od 2014. godine u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost – Cetinje). Od 2016. godine časopis se nalazi u bazi Web of Science. Također, članicom je uredništava interdisciplinarnoga časopisa Pannoniana u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Članica je Centra za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru te Hrvatskog filološkog društva. Od 2016. do 2019. godine bila je voditeljicom Odjela za hrvatski jezik Matice hrvatske Ogranak Osijek.

Godine 2018. dobila je Državnu nagradu za znanost u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti za popularizacijske projekte Glagoljaška večer(a) IV. – Gastronomia Cyrillomethodianska i Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija, ostvarene u 2017. godini.

Nastavnik je na predmetima: Uvod u lingvistiku, Osnovi staroslovenskoga jezika i Pravci u lingvistici.

Na matičnom je fakultetu obavljala sljedeće službe:

 1. 2009. – 2014. voditeljica Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju
 2. 2014. – 2016. voditeljica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost
 3. 2016. – 2018. voditeljica Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju
 4. 2018. – rujan 2020. prodekanica za razvoj i poslovanje
 5. rujna 2020. – 31. svibnja 2021. v. d. prodekanice za razvoj i poslovanje.

Svoje književne priloge – kratke priče i pjesme – posvećene Slavoniji i ostvarene u slavonskom dijalektu i na standardnom jeziku objavila je u nekoliko brojeva Revije Đakovačkih vezova, a filozofske minijature i eseje o umjetnosti u crnogorskom časopisu Lučindan. Autorica je mnogih predgovora i pogovora romana i drugih književnih djela te predstavljačica i moderatorica brojnih književnih promocija, organizatorica izložaba, autorica prigodnih videopriloga, performansa, dramatizacija i dr.

 1. Milica Lukić, 2018. Hrvatski novocrkvenoslavenski jezik u prvoj polovici 20. stoljeća // Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa „Od norme do uporabe“ / Mlikota, J. (ur.). Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska sveučilišna naklada, 93-122; ISBN 978-953-314-113-8 – suautorstvo: Vera Blažević Krezić
 2. Milica Lukić, Ivana Đukić, 2018. Slovo Konstantinovo. Studentski parlament Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (priručnik).
 3. Milica Lukić, 2018. Filologija kao književna inspiracija: Na primjeru romana Az Jasne Horvat // U jezik uronjeni. Zbornik posvećen Ireni Vodopiji / Smajić, Dubravka ; Krumes, Irena ; Mance, Nina (ur.). Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera – Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 133-141; 978-953-6965-72-4
 4. Božić Bogović, Dubravka ; Andrić, Stanko ; Dobsai, Gabriela ; Kuzmič, Peter ; Lakuš, Jelena ; Lukaš, Mirko ; Lukić, Milica ; Matek, Ljubica ; Novak, Sonja ; Pavić, Željko ; Pejić, Luka ; Pšihistal, Ružica ; Velagić, Zoran. 2019. Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017., Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku ; Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu ; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku [zbornik, 515 str., ISBN 978-953-314-133-6]
 5. Milica Lukić, 2019. NOVA VITA GLAGOLITICI: Glagoljica iz perspektive znanstvenih, kulturnih i kreativnih praksi, Osijek, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatska sveučilišna naklada [znanstvena knjiga, prirucnik, 372 str., ur. Milica Lukić, ISBN 978-953-314-115-2] – suautorstvo: Vera Blažević Krezić
 6. Milica Lukić, 2019. Jezik Kratke azbukvice iz 1696. godine // Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. / Božić Bogović, Dubravka; Lukić, Milica; Pejić, Luka i dr. (ur.). Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku; Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, str. 253-274; ISBN 978-953-314-133-6 – suautorstvo: Vera Blažević Krezić.
 7. Milica Lukić, 2019. Semantička analiza frazema u “šokačkim” pripovijetkama Josipa Lovretića // O Šokcima je rič, zbornik radova s Međunarodnoga okrugloga stola (2016– 2018) / Čutura, Vladan; Šeremešić, Marija (ur.). Sombor (Republika Srbija): Udruženje građana “Urbani Šokci” (Sombor), str. 61-78; 978-86-915323-1-4
 8. Milica Lukić, 2019. Alea iacta est // OSvojski Jasne Horvat / Tomašević, Nives (ur.). Zagreb: Naklada Ljevak, 309-311; ISBN 978-953-355-265-1
 9. Milica Lukić, 2020. Cyrillomethodiana u svjetlu odnosa dvojice hrvatskih biskupa – Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Antunovića (vanjskojezičnopovijesni prinos novijoj povijesti glagolizma) // Lingua Montenegrina, XIII (2) (2020), 26: 79-98; ISSN 1800-7007, DOI: https://doi.org/10.46584/fcjk2020.
 10. Milica Lukić, 2020. „Kruna ćirilometodskih nastojanja“ nove povijesti glagolizma // Lingua Montenegrina, XIII (2) (2020), 26: 495-500; ISSN 1800-7007, DOI: https://doi.org/10.46584/fcjk2020.
 11. Milica Lukić, 2020. AZ republished // AZ: Discovering the historical origins of the ancient Croatian alphabet – the Glagolitic script (Jasna Horvat) / Tomašević, Nives ; Zlomislić, Jadranka ; Lendić, Slaven (ur.). Osijek: Andizet, 200-208; ISBN 978-953-480-637-1; digitalno izdanje 978-953-480-636-4,         https://www.andizet.hr/wp-content/uploads/2021/05/JH-AZ-2020-english-online.pdf
 12. Milica Lukić, 2020. AZ ponovljen (pogovor drugom izdanju romana Az Jasne Horvat) // AZ (Jasna Horvat) / Tomašević, Nives (ur.). Zagreb: Naklada Ljevak, 235-247; 978- 953-355-377-1
 13. Milica Lukić, 2020. Susret kultura na rubovima Mediterana // Kolo : časopis Matice hrvatske, 30 (2020), 2; 227-230, https://www.matica.hr/kolo/610/susret-kultura-na-rubovima-mediterana-30452/
 14. Milica Lukić, 2020. Igra Osvajanja (Jasna Horvat: OSvojski, Naklada Ljevak, Zagreb, 2019., 310 str.), Hrvatska revija 3 (2020), https://www.matica.hr/hr/626/igra-osvajanja- 31058/
 15. Milica Lukić, 2020. On the Triune God in Letters // International Journal of Language and Linguistics Vol. 7, No. 4, December 2020: 88-91; ISSN 2374-8850 (Print), 2374-8869 (Online), doi:10.30845/ijll.v7n4p1, URL: http://dx.doi.org/10.30845/ijll.v7n4p11.
 16. Milica Lukić, Antun Ivanković (prir.), 2020. Svjedočim. Obrana i stradanje Općine Tovarnik u Domovinskom ratu, Tovarnik: Općina Tovarnik [monografija, 432 str., ISBN 978-953-48875-0-9]
 17. Milica Lukić, Bońkowski, Robert, Mićanović, Krešimir, Pycia-Košćak, Paulina, Zubčić, Sanja (ur). 2021. Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [zbornik, 561. str., ISBN 978-83-226-4053-1, doi:10.31261/PN.4038]
 18. Milica Lukić, 2021. Imena prirodnog i kulturnog krajobraza srednjovjekovne Bosne – semantička analiza toponima // Lingua Montenegrina – časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja 14/1 (2021), 28: 45-61; ISSN 1800-7007; DOI: https://doi.org/10.46584/fcjk2020. – suautorstvo: Indira Šabić
 19. Milica Lukić, 2021. O vektorskom čitanju pismovnoga Sustava Konstantina Ćirila // Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu, Institut za slavenske filologije, Šlesko sveučilište u Katowicama, Katowice – Sosnowiec, 7. – 9. svibnja 2019. / Robert Bońkowski, Milica Lukić, Krešimir Mićanović, Paulina Pycia-Košćak, Sanja Zubčić (ur.). Katowice: University of Silesia Press, 359-370; ISBN 978-83-226-4053-1, doi:10.31261/PN.4038
 20. Milica Lukić, 2021. Pismenima o trojedinom Bogu. // Od Pavlimira do riči šokačke. Zbornik Ljiljane Kolenić. U povodu 65. rođendana i 41. godišnjice znanstveno- nastavnog rada. / Ćurak, Silvija; Blažević Krezić, Vera (ur.). Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 127-133; ISBN 978-953-314-145-9
 21. Milica Lukić, 2021. Poetička (pra)stanica Grada, Jasna Horvat, Luka Gotovac, Ars Meandrum – Notni zapisi, 90-93, Andizet (nakladnička cjelina Auron): Osijek 2021., ISBN   978-953-8416-01-9 https://online.fliphtml5.com/fdvba/kfmt/?fbclid=IwAR1fEPjFKqf7GxtSeoGD– Gkg82K-9ctqllyql0KTSxo81YwJs2yFTWQvAs#p=1
 22. Milica Lukić, Mateo Žagar, 2022. Oranica je rodila mene – Zbornik Stipe Damjanovića : u povodu 75. rođendana/ Lukić, Milica ; Žagar, Mateo (ur.) Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 23. Milica Lukić, 2022. Crtica o glagoljašu iz Gorjana (Adam Filipović Heldentalski)// Oranica je rodila mene – Zbornik Stipe Damjanovića/ Lukić, Milica ; Žagar, Mateo (ur.). Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, str. 295-300.
 24. Milica Lukić, 2022. Narodne pjesme bosanske i hercegovačke. Bilješke o paratekstnim jedinicama// Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, (2022) 2 ; str. 37- 55 . 10.21857/9xn31cd04y
 25. Slaven Lendić, Milica Lukić, 2022. COMIC BOOK ESTHETICS AS A LITERARY FORM IN THE CIRCULAR CREATIVITY PROCESS// Lingua Montenegrina, XV/2 (2022) 30 ; str. 277-311.
 26. Milica Lukić, 2022. Knjiga igračka slavenske mitologije// Lingua Montenegrina, 2 (2022) 30 ; str. 571-574.
 27. Sanja Ivanović Grgurić, Milica Lukić, 2022. Catalogs of Croatian Bookstores as Source for the History of Reading / Katalozi hrvatskih knjižara kao izvor za povijest čitanja// Lingua Montenegrina, 1 (2022) 29 ; str. 379-406.
 28. Milica Lukić, 2022. O hrvatskom ratnom pismu Milorada Nikčevića// Milorad Nikčević – život i djelo. Zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022./ Marković, Milan ; Radoman, Aleksandar ; Čirgić, Adnan (ur.). Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost. str. 59-80.
 29. Milica Lukić, 2022. Od antičkoga do suvremenoga Akademskog vrta// Jasna Horvat, Akademski bonton. (Ne)pisana pravila akademske zajednice/ Crnković, Boris (ur.). Osijek, Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. str. 247- 249.
 30. Milica Lukić, 2023. Strategije proizvodnje znanosti i promidžbe nacionalne kulture ili O dvjema novim knjigama Jasne Horvat// Lingua Montenegrina, (2023) 31 ; str. 369- 375 .
Skip to content