Zapošljeni

Prof. dr Boban Batrićević

 

Prof. dr Boban Batrićević crnogorski je istoričar i civilni aktivista. Rođen je na Cetinju 1988. godine. Godine 2017. odbranio je doktorsku disertaciju: „Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori 1851-2013. godine“. Autor je preko pedeset naučnih radova. Od 2019. do 2022. godine radio je na trogodišnjem projektu Češke akademije nauka „Jews in Montenegro: From invisibility to community“. Bio je član UNESCO radne grupe za obnovu jugoslovenskoga paviljona u memorijalnom centru Aušvic-Birkenau u Poljskoj. Kopripređivač je prvoga toma zbirke dokumenata „Monumenta Montegrina Vaticana“ iz vatikanskog arhiva Archivio di Stato. Posebnu pažnju u svojim istraživanjima posvećuje istoriji propagande i totalitarnih pokreta, kao i teoriji kulture i identiteta. Do sada je objavio tri autorske monografije i dva kopriređivačka izdanja. Autor je poglavlja o Crnoj Gori u „Istoriji Jugoslavije 1918-1991“ koju je objavio prestižni turski izdavač Nobel iz Ankare. Član je naučne redakcije časopisa „Journal of Balkan and Black sea Studies“. Učesnik je velikoga broja međunarodnih naučnih skupova od kojih posebno treba izdvojiti učešće na Svjetskom kongresu jevrejskih studija u Jerusalimu te konferenciju Balkan Express na Karlovome univerzitetu u Pragu.

Pored naučnog, Batrićević je aktivan i u civilnom sektoru. Godine 2022. izabran je za potpredśednika Crnogorskoga PEN centra. U svojstvu crnogorskoga delegata bio je učesnik 88. kongresa svjetskih PEN centara održanog na Univerzitetu u Upsali. Član je Međunarodnoga komiteta Pisci za mir. Godine 2023. prisustvao je 71. Molitvenom doručku u Vašingtonu dok je dva puta bio učesnik Internacionalnoga okupljanja u njemačkom Bundestagu u Berlinu. Redovni je kolumnista crnogorskoga portala Antena M.

Nastavnik je na predmetima: Istorija crnogorske kulture I, Istorija crnogorske kulture i  Metodologija naučnog rada.

Objavljene autorske monografije:

 1. Batrićević, Boban (2018). Bog našeg nacionalizma: Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori 1851-2013. Cetinje-Podgorica. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Nova Pobjeda.
 2. Batrićević, Boban (2021). ‘U kandžama jevrejske aždaje’: Antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu. Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Batrićević, Boban (2022). Bog našeg nacionalizma: Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori 1851-2013 (Drugo izdanje). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 4. Batrićević, Boban (2022). Dnevnik kontrarevolucije: Kako nam je ukradena budućnost? (Zbirka eseja). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Crnogorski PEN centar

Priređena djela:

 1. Batrićević, Boban & Čirgić, Adnan (2019). Crnogorska partizanska tužbalica (posmrtne pjesme učesnicima Narodnooslobodilačkoga rata). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost
 2. Burzanović, Slavko & Batrićević, Boban (2020). Monumenta Montenegrina Vaticana: Konkordat između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice iz 1886. godine. Cetinje. Ministarstvo kulture i medija

Poglavlje u knjizi:

 1. Batrićević, Boban (2021). „Yugoslavya’da Karadağ (1918-1991)“. Yugoslavia Tarihi 1918-1991. Ankara. Nobel, 143-181.

 


Prof. Dr. Boban Batrićević is a Montenegrin historian and civil activist. He was born in Cetinje in 1988. In 2017, he defended his doctoral dissertation: “Reception, reinterpretation and use of Njegoš’s figure and work in political propaganda and discourse of the authorities in Montenegro 1851-2013.”. Batrićević is the author of over fifty scientific articles. From 2019 to 2022, he worked on the three-year project of the Czech Academy of Sciences “Jews in Montenegro: From invisibility to community”. He was also a member of the UNESCO working group for the renewal of the Ex-Yugoslav pavilion in the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum in Poland. He is the co-editor of the first volume of the collection of documents “Monumenta Montegrina Vaticana” from the Vatican archive Archivio di Stato. In his research, Batrićević pays special attention to the history of propaganda and totalitarian movements, as well as to the theory of culture and identity. So far, his three author monographs and two co-edited editions have been published. He is the author of the chapter on Montenegro in the “History of Yugoslavia 1918-1991” published by the prestigious Turkish publisher Nobel from Ankara. Worth of mentioning is Batrićević’s membership in the Scientific Board of the Journal of Balkan and Black Sea Studies, as well as the participation in a large number of international scientific gatherings, such as the World Congress of Jewish Studies in Jerusalem and the Balkan Express conference at Charles University in Prague.

In addition to science, Batrićević is also active in the civil sector. In 2022, he was elected Vice President of the Montenegrin PEN Centre. As a Montenegrin delegate, he participated in the 88th PEN International World Congress held at the University of Uppsala. Batrićević is a member of the PEN International Committee Writers for Peace. In 2023, he attended the 71st National Prayer Breakfast in Washington DC, and was twice a participant in the International Gathering in the German Bundestag in Berlin. He is a regular columnist of the Montenegrin portal Antena M.

Published author monographs:

 1. Batrićević, Boban (2018). ’God of Our Nationalism: Reception, Reinterpretation and Use of Njegoš’s Figure and Work in Political Propaganda and Discourse of the Authorities in Montenegro 1851-2013. Cetinje-Podgorica. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Nova Pobjeda.
 2. Batrićević, Boban (2021). ‘In the Claws of the Jewish Dragon’: Antisemitic Propaganda in Montenegro During the Second World War. Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Batrićević, Boban (2022). ’God of Our Nationalism: Reception, Reinterpretation and Use of Njegoš’s Figure and Work in Political Propaganda and Discourse of the Authorities in Montenegro 1851-2013 (Second Edition). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 4. Batrićević, Boban (2022). Diary of Counter-Revolution: How Our Future Was Stolen? (Essay Collection). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Crnogorski PEN centar

Co-edited monographs:

 1. Batrićević, Boban & Čirgić, Adnan (2019). Montenegrin Partisan Lamentations (Obituary poems for the participants of the People Liberation War) Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost
 2. Burzanović, Slavko & Batrićević, Boban (2020). Monumenta Montenegrina Vaticana: The Convention Between The Holy See and Principality of Montenegro from 1886. Cetinje. Ministarstvo kulture i medija

Book chapter:

 1. Batrićević, Boban (2021). „Montenegrin Yugoslavia (1918-1991)“. History of Yugoslavia 1918-1991. Ankara. Nobel, 143-181.

 


Selektivna bibliografija

Autorske knjige:

 1. Batrićević, Boban (2018). Bog našeg nacionalizma: Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u ideologijama i političkoj propagandi vlasti u Crnoj Gori 1851-2013. Cetinje-Podgorica. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Nova Pobjeda.
 2. Batrićević, Boban (2021). ‘U kandžama jevrejske aždaje’: Antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu. Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Batrićević, Boban (2022). Bog našeg nacionalizma: Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u ideologijama i političkoj propagandi vlasti u Crnoj Gori 1851-2013 (Drugo izdanje). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 4. Batrićević, Boban (2022). Dnevnik kontrarevolucije: Kako nam je ukradena budućnost? (Zbirka eseja). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Crnogorski PEN centar

Koautorske i priređene knjige:

 1. Batrićević, Boban & Čirgić, Adnan (2019). Crnogorska partizanska tužbalica (posmrtne pjesme učesnicima Narodnooslobodilačkoga rata). Cetinje. Fakultet za crnogorski jezik i književnost
 2. Burzanović, Slavko & Batrićević, Boban (2020). Monumenta Montenegrina Vaticana: Konkordat između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice iz 1886. godine. Cetinje. Ministarstvo kulture i medija

Poglavlje u knjizi:

 1. Batrićević, Boban (2021). „Yugoslavya’da Karadağ (1918-1991)“. Yugoslavia Tarihi 1918-1991. Ankara. Nobel, 143-181.

Prilozi u zbornicima:

 1. Batrićević, Boban (2022). “Suprostavljeni diskursi: śećanja na Jugoslaviju u Crnoj Gori = Entgegengesetzte diskurse: erinnerungen an Jugoslawien in Montenegro”. Moć kulture: kultura sjećanja, 74–80.
 2. Batrićević, Boban (2018). “O kulturnoj istoriji i rad na afirmaciji crnogorske kulturne baštine u prepisci Milorada Stojovića”. Milorad Stojović: život i djelo, 109–118.
 3. Batrićević, Boban (2018). “Vladar i pjesnik – nacionalno-politička koncepcija u Njegoševu djelu i njezine refleksije”. Cetinjski filološki dani I: (7. i 8. septembar 2017), 501–524.
 4. Batrićević, Boban (2018). “Božidar Vuković u očima Pavla Mijovića”. Božidar Vuković Podgoričanin: zbornik, 134-136.
 5. Batrićević, Boban (2016). „Crnogorska kulturna istorija: metodologija za istoriografska istraživanja“. Crnogorske studije kulture i identiteta: zbornik, 267-292.

Prilozi u časopisima:

 1. Batrićević, Boban (2023). „’Sionski mudraci i tri internacionale’: misteriozna slika jevrejskog svijeta u prookupatorskoj propagandi u Crnoj Gori tokom Drugoga svjetskog rata”. Lingua Montenegrina16/1(31), 235-248.
 2. Batrićević, Boban (2023). “Dr Marko Višić: (1942-2023): in memoriam”. Lingua Montenegrina, 16/1(31), 363-365.
 3. Batrićević, Boban (2022). “Da li putem Hrista ili Talmuda?: antisemitizam s pravoslavnohrišćanskom podlogom u kolaboracionističkoj propagandi u Crnoj Gori tokom Drugoga svjetskog rata”. Lingua Montenegrina, 30(2), 397-410.
 4. Batrićević, Boban (2021). “Pronacistički antisemitizam u kolaborantskoj propagandi u Crnoj Gori tokom Drugoga svjetskog rata”. Lingua Montenegrina14/1(27), 205–212.
 5. Batrićević, Boban (2021). “Moša Pijade i Tito u antisemitskoj propagandi crnogorskih kolaboracionista u Drugome svjetskom ratu”. Lingua Montenegrina14/2(28), 161–174.
 6. Batrićević, Boban (2020). “NATO orbita i Crna Gora: 1949-2019.”. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore15, 399–415.
 7. Batrićević, Boban (2019). “Radoje Pajović: (1934-2019): in memoriam”. Lingua Montenegrina12/2(24), 353–354.
 8. Batrićević, Boban (2018). “Njegoš u ideologiji i propagandi Nikole I Petrovića”. Matica19(73), 295–321.
 9. Batrićević, Boban (2018). “Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori od 1989. do 2013. godine – od simbola srpstva do evropskog putokaza multikulturalne Crne Gore”. Lingua Montenegrina, /1(21), 107–145.
 10. Batrićević, Boban (2018). “Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu u međuratnoj Crnoj Gori”. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore13, 141–159.
 11. Batrićević, Boban (2018). “Adnan Čirgić: Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje 2019)”. Аrhivski zapisi, 25(1/2), 202–205.
 12. Batrićević, Boban (2018). “The Red Njegoš – Petar II Petrović in Yugoslav and communist ideology and propaganda of Montenegrin communists”. Journal of Balkan and Black Sea Studies, 1 (1), 115-133.
 13. Batrićević, Boban (2017). „Korišćenje Njegoševa lika i djela u Crnoj Gori kod okupatora i kvislinga u toku Drugoga svjetskog rata“. Lingua Montenegrina10/2(20), 281–289.
 14. Batrićević, Boban (2017). „Korišćenje Njegoša u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori između dva rata“. Matica18(71), 159–192.
 15. Batrićević, Boban (2017). „Kako je sve počelo – Njegošev lik u službi promocije Danila I Petrovića“. Lingua Montenegrina10/1(19), 227–239.
 16. Batrićević, Boban (2017). “Riječ Bobana Batrićevića”. Godišnjak Matice crnogorske, 200–202.
 17. Batrićević, Boban (2016). „Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u propagandi i političkome diskursu crnogorskih vlasti (1945-1989)“. Аrhivski zapisi23(2), 21–66.
 18. Batrićević, Boban (2016). „Polemika Rista Dragićevića i Mihaila Lalića o čuvanju crnogorskoga kulturnog nasljeđa“. Lingua Montenegrina9/1(17), 235–245.
 19. Batrićević, Boban (2016). „Neznanje, blickrig ‘Resava’ ili žongliranje istorijom?“. Matica17(66), 556–559.
 20. Batrićević, Boban (2016). „Naš brat na Zapadu: František Šistek kao montenegrist i značaj njegova metodološkoga pristupa izučavanju crnogorske prošlosti i njenoga identiteta“. Lingua Montenegrina9/1(17), 323–339.
 21. Batrićević, Boban (2016). „Epistemološki Nagasaki i fetanje crnogorske istorije“. Matica17(66), 580–585.
 22. Batrićević, Boban (2016). „Dušan Dujo Martinović: (17. avgust 1930 – 22. jun 2016): in memoriam“. Lingua Montenegrina9/2(18), 397–400.
 23. Batrićević, Boban (2016). „Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića“. Lingua Montenegrina9/2(18), 407–409.
 24. Batrićević, Boban (2016). “O neobjavljenom rukopisu dvorske ađutanture”. Matica17(65), 391–410.
 25. Batrićević, Boban (2016). “Crnogorska 2016”. Matica17(68), 7–32.
 26. Batrićević, Boban (2016). “Bluz Rječnika u vodama istorije”. Matica17(66), 687–690.
 27. Batrićević, Boban (2015). „Recepcija Petra II Petrovića u ideologijama crnogorskih vlasti“. Аrhivski zapisi22(1), 73–114.
 28. Batrićević, Boban (2015). „Ogledi o Njegošu Savića Markovića Štedimlije (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2015)“. Lingua Montenegrina8/2(16), 335-339.
 29. Batrićević, Boban (2015). „Nekoliko dokumenata o kadrovskim izmjenama među barjaktarima u crnogorskoj vojsci 1911. godine“. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore11, 5–20.
 30. Batrićević, Boban (2015). „Finansije crnogorske vojske uoči Balkanskih ratova“. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore11, 21–35.
 31. Batrićević, Boban (2015). “Crnogorska vojska uoči Balkanskih ratova”. Matica16(63), 305–348.
 32. Ivanović, Aleksandar Leso (2015). “Ima riječ…Aleksandar Ivanović”. Lingua Montenegrina8/2(16), 347-349. (Prir. Boban Batrićević)
 33. Batrićević, Boban (2014). „Pregled razvoja crnogorske vojske 1850-1910“. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore10, 57–69.
 34. Batrićević, Boban (2014). „Naredba ministra vojnog ‘O pregledu vježbanja pješadijskog i artiljerijskih rekruta II kursa i vojnih slagališta’ jula 1911. godine“. Аrhivski zapisi21(2), 181–210.
 35. Batrićević, Boban (2014). „Naoružanje i oprema crnogorske vojske uoči Balkanskih ratova“. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore10, 71–80.
 36. Batrićević, Boban (2013). „Kratak esej o problemima u interpretaciji Njegoša“. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore9(9), 97–101.
 37. Batrićević, Boban (2012). “Naoružanje crnogorske vojske: 1850-1900”. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore8(8), 19–30.
Skip to content