Zapošljeni

Prof. dr Anela Nikčević-Milković

 

Anela Nikčević-Milković rođena je 1970. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1996. Akad. god. 1993./1994. provela je u Los Angelesu, usavršavajući engleski jezik. Godine 1995. bila je sudionica Psihologijske ljetne škole na otoku Krku. Od 1997. do 2001. radila je kao psihologinja u Centru za socijalnu skrb u Gospić te 1998. položila stručni ispit i stekla stručnu osposobljenost za samostalni rad na poslovima profesora psihologije pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Od 1998. do 2001. surađivala je s GFK – Centrom za istraživanja tržišta i Agencijom za istraživanje tržišta i javnog mnijenja PULS te je honorarno radila na poslovima kliničkog psihologa pri Medicini rada Doma zdravlja u Gospiću. U to vrijeme završila je dva stupnja Bihevioralno-kognitivne terapije u Rijeci.

Od 2001. zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću (danas: Odjel za nastavničke studije u Gospiću) najprije u zvanju predavača, od 2005. u zvanju višeg predavača, od 2015. u zvanju docenta, a od 2021. u zvanju izvanrednog profesora. Magistrirala je 2008. s temom Kognitivni i metakognitivni procesi pri pisanju kod studenata nižih i viših godina studija, a doktorirala je 2012. na izvandoktorskom studiju s temom Samoregulacija učenja u području pisanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je niza kolegija na matičnom odjelu: Uvod u razvojnu psihologiju, Dječja psihologija, Psihologija učenja, Psihologija poučavanja, Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Trening socijalnih vještina, Emocionalna inteligencija, Nasilje nad i među djecom, Psihologija obitelji i roditeljstva, Odgoj i obrazovanje darovitih, Partnerstvo s roditeljima, Psihologija komuniciranja i Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju te joj je povjeravana nastava iz kolegija Rad s djecom s teškoćama razvoju. Sudjelovala je u izradi i izmjenama programa u skladu s Bolonjskim procesom i smjernicama ECTS sustava te je uvela nove kolegije. Na stručnom studiju Veleučilišta “Nikola Tesla” izvodila je kolegij Interpersonalna komunikacija. Od 2020. do danas nositeljica je i dijelom izvođačica na kolegiju Pedagoška psihologija na Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Cetinju. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru od 2015. do danas nastavnica je na kolegiju Psihološke, socijalne i kulturne odrednice pismenosti u okviru modula Informacijske potrebe i čitateljski interesi i navike.

Njezin glavni znanstveni interes usmjeren je na samoregulaciju učenja te samoregulaciju učenja u području čitanja i pisanja. Stoga je danas suradnica na institucijskom znanstvenom projektu Sveučilišta u Zadru koji se bavi samoregulacijom učenja nastavnika. Usmjerena je i na teme odgoja i obrazovanja darovitih učenika, inkluzivnog odgoja, prevencije nasilja nad i među djecom i mladima, primjene IT tehnologije u odgoju i obrazovanju, emocionalne i multikulturalne pismenosti u školama te na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih. U okviru tih tema objavljuje znanstvene i stručne radove (preko 50), autorske i uredničke knjige (4) i poglavlja u knjigama (2), izlaže na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (preko 80), županijskim stručnim vijećima, okruglim stolovima, tribinama te se pojavljuje u medijima (više od 100). Više puta bila je pozvani predavač na znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je mentorica na 70-ak diplomska i 2 doktorska rada te sa studentima izlaže i objavljuje radove. Surađivala je na 7 znanstvenih projekata, bila je predsjednica/članica mnogih programskih i organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. U tri inozemna

časopisa članica je uređivačkih odbora: The Turkish Online Journal of Educational Tehnology (TOJET), Journal of Behavioural Science & Psychology (OAJBSP) i Mental Health & Human Resilience International Journal (MHRIJ). Bila je gostujuća znanstvenica 2016. na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju, Crna Gora. Recenzirala je priručnike, poglavlja u knjigama i veliki broj članaka za različite znanstvene časopise i zbornike radova kako domaće tako i inozemne. Recenzirala je Odgojne i socijalizirajuće ciljeve i sadržaje HNOS- a 2005. kao članica MZOŠ te niz stručnih projekata Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti i prosvjete te Ministarstva socijalne politike i mladih. Kao vanjski neovisni evaluator evaluirala je niz projekata financiranih iz EU fondova od 2017. do 2019. Nositeljica je cijelog niza aktivnosti popularizacije znanosti u Republici Hrvatskoj.

Članica je Senata Sveučilišta u Zadru od 2017. do 2025. Na matičnom Odjelu predsjednica je podružnice Alumni kluba Sveučilišta u Zadru, mentorica je asistentima iz društvenog područja znanosti, bila je predsjednica Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima od 2014. do 2021. te je predsjednica Povjerenstva za razredbeni ispit. Bila je voditeljica Povjerenstva za unapređenje kvalitete 4 godine te njezina članica još 3 godine. Bila je pročelnica Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci akad. god. 2010./2011. te predstojnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru akad. god. 2011./2012. i 2012./2013. Bila je predsjednica i potpredsjednica Upravnog vijeća Veleučilišta” Nikola Tesla” u Gospiću 2013. i 2014. U Centru za psihosocijalnu pomoć Ličko-senjske županije pri Ministarstvu hrvatskih branitelja aktivna je u nizu stručnih poslova psihologa, a od 2021. do 2024. isto Ministarstvo imenovalo ju je glavnim psihologom u Povjerenstvu za žrtve seksualnog nasilja iz domovinskog rata. 2017. vodila je nacionalni projekt Ispitivanje i analiza stanja u sustavu pružanja psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pri Ministarstvu hrvatskih branitelja (financiran EU fondom) u okviru kojeg je izradila dva nacionalna stručna elaborata. Od 2001. do 2010. Županijski sud u Gospiću imenovao ju je ovlaštenim sudskim vještakom za psihologiju. Od 2017. do 2024. potpredsjednica je Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću, a od 2019. do 2023. članica je Domskog odbora Učeničkog doma “A.G. Matoš u Zagrebu”. Povremeno je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Gospić na poslovima voditeljice mjere nadzora nad roditeljskom skrbi te pojačane brige i nadzora. Agencija za odgoj i obrazovanje 2022. kao sveučilišnu nastavnicu metodike imenovala ju je članicom Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz psihologije za pripravnike 7 županija. Od 2022. članica je Skupštine hrvatske psihološke komore.

Vodila/sudjelovala je u preko dvadeset stručnih projekata koji se odnose na prevenciju nasilja i ovisnosti, obrazovanje o ljudskim pravima, suradnju škole i roditelja, uvođenje građanskog odgoja u školama i dr. U Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru provodila je radionice za studente na temu Prevencija nasilja u mladenačkim vezama. Dobitnica je Priznanja UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje za izniman doprinos i dugogodišnji rad na prevenciji i intervenciji protiv nasilja među djecom i mladima 2011. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore od 1998. i 2003.

Nastavnik je na predmetu Pedagoška psihologija.

Bibliografija 2018-2023

Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine / Nikčević-Milković, Anela ; Brala- Mudrovčić, Jasminka ; Jurković, Denis (ur.) Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023. (zbornik radova s konferencije)

Jurković, Denis ; Nikčević-Milković, Anela
Doprinos sociodemografskih čimbenika i emocionalne kompetencije u objašnjenju interkulturalne osjetljivosti studenata učiteljskih studija // Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine: Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa VII. Dani Šime i Ante Starčevića / Nikčević-Milković, Anela ; Brala-Mudrovčić, Jasminka ; Jurković, Denis (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2023. str. 165-184. (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Individualni, demografski i kontekstualni prediktori interkulturalne osjetljivosti // Knjižica sažetaka “Suvremeni koncept domovine” u okviru 8. Dana Šime i Ante Starčevića / Vrcić- Mataija, Sanja ; Balenović, Katica (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023. str. 47-48. (sažetak izlaganja sa skupa)

Matea, Širinić ; Nikčević-Milković, Anela
Stavovi učitelja predmetne nastave o izricanju pedagoških mjera – način uspostavljanje pozitivne školske klime u mikrosustavu kao najbližem prostoru za razvoj učenika / Cindrić, Maja ; Ivon, Katarina (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023. str. 174-175. (sažetak izlaganja sa skupa)

Šimić Šašić, Slavica ; Nikčević Milković, Anela ; Klarin, Mira ; Cindrić, Maja ; Atlaga, Maša
Učenička i nastavnička percepcija poticanja samoreguliranog učenja // Nova promišljanja o djetinjstvu II / Rethinking Childhood II, Dijete i prostor / Child and Space Knjižica sažetaka / Cindrić, Maja ; Ivon, Katarina (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, za izdavača Dijana Vican, 2023. str. 172-173. (sažetak izlaganja sa skupa)

Šimičić, Lucija; Markalaus, Marijana
Promicanje višejezičnih repertoara u globaliziranim društvima i obrazovnim kontekstima Brala- Mudrovčić, Jasminka; Milković, Anela Nikčević (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2023. str. 75-90. (prethodno priopćenje)

Nikčević-Milković, Anela ; Balenović, Katica ; Brala Mudrovčić, Jasminka
Self-Regulated Learning and Sociodemographic Factors in Students’ L1/L2 Writing Proficiency
// Journal of language and education, 8 (2022), 1; str. 100-116. DOI: 10.17323/jle.2022.11581 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Poučavanje čitanja i pisanja u 21. stoljeću // Lingua Montenegrina, XV/1 (2022), 29; str. 431-456. DOI: 10.46584/fcjk2020 (izvorni znanstveni rad)

Galko, Gabrijela
Osobni i okolinski prediktori učenja na daljinu kod studenata učiteljskih studija (diplomski rad) / Anela Nikčević-Milković (mentor);

Zrilić, Smiljana ; Nikčević-Milković, Anela, Maglić, Iva
Sprječavanje neprihvatljivih oblika ponašanja učenika mlađe školske dobi // Knjižica sažetaka 2. Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO2 / Velički, Damir ; Dumančić, Mario (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022. str. 154-155. (sažetak izlaganja sa skupa)

Šimić Šašić, Slavica ; Nikčević-Milković, Anela ; Klarin, Mira ; Cindrić, Maja
Koliko nastavnici znaju, kako i koliko potiču samoregulirano učenje kod učenika? // 23. Dani psihologije u Zadru – Knjiga sažetaka / Tucak Junaković, Ivana ; Macuka, Ivana ; Tokić, Andrea (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2022. str. 138-138. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela
OBRAZOVANJE ZA EMOCIONALNU PISMENOST // Psihošpancir 2022 – program Varaždin: 2022. str. 16-17. (sažetak izlaganja sa skupa)

Šimić Šašić, Slavica ; Nikčević-Milković, Anela ; Klarin, Mira ; Cindrić, Maja
Prediktori nastavničkog poticanja samoreguliranog učenja 2022. str. 1-1. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Šimić Šašić Slavica ; Bajac, Bruna
Iskustva samoregulacije učenja u različitim područjima nastave na daljinu kod studenata učiteljskih studija // Knjiga sažetaka „Psihologija u promociji cjeloživotnog razvoja, otključavanju potencijala i jačanju otpornosti pojedinca i zajednice“ / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Ambrosi-Randić, N. ; Nakić Radoš, S et al. (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo (HPD), 2022. str. 174-174. (sažetak izlaganja sa skupa)

7. Dani Šime i Ante Starčevića, Knjižica sažetaka / 7. Šime i Ante Starčević Days, Book of Abstract / Nikčević-Milković, Anela ; Jurković, Denis (ur.) Zadar: Sveučilište u Zadru, 2021. (zbornik sažetaka s konferencije)

Nikčević-Milković, Anela ; Puškarić Delač, Sanja ; Lujić, Tamara
Suvremeni učitelj – kreator europskih i nacionalnih projekata // Učitelj – između tradicije i suvremenosti : zbornik radova / Vrcić-Mataija, Sanja ; Cvitković Kalanjoš, Ines (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2021. str. 305-328. (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Procjena nastavnika o stanju i potrebama rada s darovitim učenicima u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj // Napredak (Zagreb), 162 (2021), 1-2; str. 22-55. (izvorni znanstveni rad)

Šimić Šašić, Slavica, Kalajžić, Ana, Nikčević- Milković, Anela
Poticanje samoreguliranoga učenja – uloga nekih sociodemografskih čimbenika, učiteljskih percepcija o poučavanju i učenju, predanosti poslu i sagorijevanja na poslu // Psihologijske teme, 30 (2021), 3; str. 467-487. DOI: 10.31820/pt.30.3.4 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela ; Balenović, Katica
A STUDY ON COGNITIVE AND AFFECTIVE PROCESSES IN EFL ACADEMIC WRITING // PROGRAM BCES XIX ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE “NEW CHALLENGES TO EDUCATION: LESSONS FROM AROUND THE WORLD” 2021. str. 34-35. (sažetak izlaganja sa skupa)

Jurković, Denis ; Nikčević-Milković, Anela
Doprinos emocionalne kompetencije i sociodemografskih čimbenika interkulturnoj osjetljivosti studenata učiteljskih studija // 7. Dani Šime i Ante Starčevića – Knjižica sažetaka / Jurković, Denis ; Nikčević-Milković, Anela (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2021. str. 31-32. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela
Osobni i roditeljski prediktori emocionalne pismenosti i školskog uspjeha učenika osnovne škole

// 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa – Knjiga sažetaka / Mikac, Una, Mehulić, Jasmina (ur.). Zagreb: 2021. str. 138-

Nikčević-Milković, Anela ; Brala-Mudrovčić, Jasminka ; Franić Šimunić, Marina ISTRAŽIVANJE KVALITETE PROCESA PISMENOGA IZRAŽAVANJA STUDENATA //

Knjižica sažetaka Dijete i jezik danas Čitanje u suvremenom okruženju / Berbić Kolar Emina, Marinić Ivana (ur.). Osijek: 2021. str. 42-42. (sažetak izlaganja sa skupa) Nikčević-Milković, Anela

Poučavanje čitanja i pisanja u 21. stoljeću // Knjižica sažetaka Dijete i jezik danas, Čitanje u suvremenom okruženju / Mikac, Una, Mehulić, Jasmina (ur.). Osijek: 2021. str. 41-41. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela
PSIHOLOŠKI ASPEKTI ČITANJA I PISANJA // IZAZOVI SUVREMENOG ŽIVOTA /

Barbara Kalebić Maglica, Irena Miletić (ur.). online: Hrvatsko psihološko društvo (HPD), 2021. str. 120-120. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Osobine ličnosti učenika, strategije samoregulacije učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom, dob i rod kao prediktori objektivnoga i subjektivnoga školskog uspjeha // Psihologijske teme, 29 (2020), 3; s

Kristina Jurković
Nikčević-Milković, Anela ; Jerković, Ana

Prikaz znanstveno-stručnog projekta “Emocionalna pismenost u školama” // Knjiga sažetaka VIII. znanstveno-stručnog skupa “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici” / Vuletić, Gorka ; Križanić, Valerija ; Pribisalić, Dalia (ur.). Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020. str. 58-58. (sažetak izlaganja sa skupa)

Lončarić, Darko ; Nikčević-Milković, Anela
Uvjerenja o uzrocima i mogućnosti prevencije specifičnih teškoća u učenju djece predškolske i rane školske dobi // Zbornik radova sa VIII. znanstveno-stručnog skupa “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici” / Vuletić, Gorka ; Križanić, Valerija ; Pribisalić, Dalia (ur.). Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020. str. 62-62. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Brala-Mudrovčić, Jasminka ; Balenović, Katica
Experimental Verificattion of (Meta)cognitive Aspects of Students’ Written Expressions // Program XVIII BCES Conference: Thematic Section 6: Researrch Education & Research Practice / Popov, Nikolay (ur.). Sofija: Bulgarian Comparative Education Society, 2020. str. 23-24. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Jurković, Denis ; Durdov, Josip
Estimate of Implementation of Educational Inclusion by Primary School Teachers and High School Teachers // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 21 (2019), 2; str. 599-638. DOI: 10.15516/cje.v21i2.3107 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Školsko postignuće i zadovoljstvo školom s obzirom na osobne značajke, strategije učenja i korištenje digitalnih medija u učenju // Suvremena psihologija, 22 (2019), 1; str. 5-26. DOI: 10.21465/2019-SP-221-01 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela ; Jurković, Denis ; Perković, Lada
Stavovi učitelja i nastavnika Ličko-senjske županije prema inkluziji // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, 68 (2019), 2; str. 309-329. (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Teacher Training Department: HR in Teacher Training Programmes 2019. str. 1-21. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Osobine ličnosti učenika, strategije samoregulacije učenja, obrazovna razina i rod kao prediktori akademskog uspjeha / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.). Zagreb: 2019. str. 113-113. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Jurković, Denis
Samoprocjene kompetencija učitelja s obzirom na neke sociodemografske osobine // 6.Dani Šime i Ante Starčevića “Učitelj – između tradicije i suvremenosti” – knjižica sažetaka / Vrcić- Mataija, Sanja ; Cvitković Kalanjoš, Ines (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019. str. 83-84. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Puškarić Delač Sanja ; Lujić, Tamara
Suvremeni učitelj – kreator EU i nacionalnih projekata // 6.Dani Šime i Ante Starčevića “Učitelj – između tradicije i suvremenosti” / Vrcić-Mataija, Sanja ; Cvitković Kalanjoš, Ines (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019. str. 85-86. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
CHANGES IN THE SELF-REGULATION OF LEARNING EXPERIENCE AFTER NEGATIVE SELF-EVALUATION OF THE ESSAY WRITING SCHOOL TASK // 3IeCSHSS: CONFERENCE PROCEEDINGS / Vasileva Petkova, Tatyana ; Stefanov Chukov, Vladimir (ur.). Beograd: Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade –SERBIA, 2019. str. 99-110.
DOI: 10.32591/coas.e-conf.03 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela ; Božičević, Viktor ; Manestar, Kristina
Rizični i zaštitni čimbenici poremećaja u ponašanju kod adolescenata. Zadar: Sveučilište u Zadru; 2018. (priručnik)

Nikčević-Milković, Anela ; Jurjević, Marko ; Perkušić, Sanja
The Use of Contemporary Media in Teaching among Primary School Teachers // The Book of Papers of the conference EDUvision 2018 / Orel, Mojca ; Jurjevčič, Stanislav (ur.). Ljubljana: EDUvision, 2018. str. 1896-1916. (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Use of Digital Media in Learning in order to Develop Information Literacy // Reaching Horizons in Contemporary Education / Tatković, Nevenka ; Šuran Fulvio ; Diković, Marina (ur.). Pula: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli Sveučilišta u Rijeci, 2018. str. 219-246. (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela ; Brala-Mudrovčić, Jasminka
Konceptualizacija psihologije čitanja i pisanja sa implikacijama za poučavanje // Lingua Montenegrina, 2 (2018), 22; str. 263-288. (izvorni znanstveni rad)

Jurković, Denis ; Nikčević-Milković, Anela
Zadovoljstvo studijem budućih učitelja // Život i škola = Life and school, LXIV (2018), 1; str. 31-41. DOI: https://doi.org/10.32903/zs.64.1.3 (izvorni znanstveni rad)

Nikčević-Milković, Anela
Samoregulacija i pisano izražavanje // Suvremena psihologija, 21 (2018), 2; str. 161-185. DOI: 10.21465/2018-SP-212-03 (pregledni rad (znanstveni))

Nikčević-Milković, Anela ; Jurković, Denis
Prevencija nasilja među djecom i mladima u Ličko-senjskoj županiji: rezultati istraživanja i provedbe programa // Sažetak radova 3. CAP konferencije 2018. str. 3-3. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela
Samoregulacija učenja – vještine i poučavanje u vještinama učenja 2018. str. 1-84. (sažetak izlaganja sa skupa)

Nikčević-Milković, Anela ; Rukavina, Maja
Korištenje strategija učenja kod studenata budućih magistara primarnog obrazovanja // Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa u povodu pedesete obljetnice Učiteljskog studija u Zadru / 2018. (ostali članci/prilozi)