Zapošljeni

Mr Svetlana Čabarkapa

 

Saradnik je u nastavi na predmetima: Crnogorska književnost XX vijeka I i Crnogorska književnost XX vijeka II.

Obrazovanje

 • Rođena sam u Baru. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Podgorici. Dobitnik sam Diplome ,,Luča“.
 • JU Gimnaziju ,,Slobodan Škerović“ završila sam kao đak generacije.
 • Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala sam 1987. godine, odsjek – Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, kao najbolji student Filozofskog fakulteta.
 • Na Zagrebačkom sveučilištu apsolvirala sam postdiplomske studije Povijest i teorija književnosti.
 • Magistrirala sam 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku Nauka o književnosti sa tezom Poetička načela romana „Uvod u drugi život“ Mirka Kovača.

Radni angažman

 • Profesor u JU Elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“
 • Profesor u JU Gimnazija „Slobodan Škerović“
 • Pomoćnik direktora u JU OŠ „Maksim Gorki“
 • V. d. direktor u JU OŠ „Maksim Gorki“
 • Profesor u Privatnoj gimnaziji „Luča“.
 • Samostalni savjetnik I – lektor, Ministarstvo prosvjete, Kabinet ministra (od marta 2009. godine do jula 2023.)
 • Saradnik na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Cetinje na predmetu Crnogorska književnost XX vijeka I i Crnogorska književnost XX vijeka II

Rad na udženicima, priručnicima i lektiri

Višegodišnji sam saradnik Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, angažovana u izradi udžbenika, priručnika itd. kao urednik, priređivač, recenzent, lektor:

 • autor predgovora i priređivač knjiga Domaće lektire za učenike V i VI razreda osnovne škole;
 • autor Objašnjenja manje poznatih riječi u Čitanci za osmi razred;
 • urednik kompleta Lektire za VI razred;
 • lektura i korektura udžbenika Informatika za I razred gimnazije;
 • lektura i korektura udžbenika Hemija za osmi razred osnovne škole;
 • saradnik na uređivanju Čitanke za II razred gimnazije;
 • recenzent Čitanke, Udžbenika za jezik i Priručnika za nastavnike za treći razred opšte gimnazije;
 • recenzent Čitanke, Udžbenika za jezik i Priručnika za nastavnike za četvrti razred opšte gimnazije;
 • recenzent Čitanke crnogorskog jezika za III razred gimnazije;
 • recenzent Čitanke crnogorskog jezika za IV razred gimnazije;
 • recenzent Čitanke za VII razred osnovne škole „Čitaj i srcem otkrićeš tajnu“;
 • recenzent četiri rukopisa iz edicije književnosti za mlade „Zublja“;
 • recenzent udžbenika sa CD-om, „Akcenatska čitanka“ Adnana Čirgića i Jelene Šušanj, 2016;
 • recenzent udžbeničkog kompleta „Crnogorski kao nematernji“ Aleksandar Čogurić, 2017;
 • priređivač lektire za osnovnu školu – knjiga Blage Žurić „U Kraljevstvu Slova“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 2016;
 • priređivač lektire za osnovnu školu – knjiga Blage Žurić „U Kraljevstvu Slova“ na albanskom jeziku, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 2016;
 • priređivač lektire za osnovnu školu „Mala sirena“, Hans Kristijan Andersen;
 • recenzent naučne studije Radinke Vučković-Ćinćur Reinterpretacija mita u djelu Borislava Pekića, edicija Puls, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 2017.
 • Recenzent stručnih, preglednih, naučnih radova i prikaza za časopis “Vaspitanje i obrazovanje” koji izdaje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 2020, 2021, 2022. i 2023.
 • Recenzent udžbenika Crnogorski jezik za strance, ZUNS, Podgorica, 2021.
 • Recenzent Čitanke za treći razred stručnih škola, ZUNS, Podgorica, 2023.
 • Recenzent Čitanke za četvrti razred stručnih škola, ZUNS, Podgorica, 2023.

Rad na programima

 • Autor programa Književnost za treći razred lingvističke gimnazije
 • Autor Programa za provjeru znanja crnogorskog jezika za strance
 • Autor Programa za provjeru znanja crnogorskog jezika za nastavnike Sve programe je usvojio Nacionalni savjet za obrazovanje.

Naučne i stručne knjige

 • Autor naučne studije „Poetička načela u romanu Uvod u drugi život Mirka Kovača“, namijenjene gimnazijalcima i studentima književnosti, koju je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica u ediciji Puls (savremna naučna djela montenegristike). Knjiga je promovisana na Sajmu knjiga i obrazovanja u Podgorici, 9. maja 2016. godine.
 • Koautor Priručnika „Nacionalni okvir kvalifikacija u Crnoj Gori“, u izdanju Ministarstva prosvjete, Podgorica, 2016.

Naučni i stručni radovi

Bavim se književnom kritikom, teorijom i esejistikom.
Saradnik sam časopisa Lingua Montenegrina, Vaspitanje i obrazovanjeQuest, Gledišta, Odjeci, Prosvjetni rad i dr. u kojima objavljujem stručne i naučne radove:

 • Novinar u duši, predgovor knjizi “Šta sam sve prećutao” Koste Čakića. Narodna knjiga, Podgorica, 2010.
 • Sofija Kalezić-Đuričković Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, 2011.
 • Omaž Mirku Kovaču, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, 2013.
 • O vječnom duhu Podgorice (prikaz knjige Andrijane Nikolić: „Podgorički intermeco“), Prosvjetni rad, br. 19, 2013.
 • Pripovijedanje i pripovjedač u romanu uvod u drugi život Mirka Kovača, Vaspitanje i obrazovanje, broj 2, 2014.
 • Autopoetski stavovi u romanu Uvod u drugi život Mirka Kovača, Lingua Montenegrina, br. 14, 2014.
 • Vjera u spas čovjeka i njegovo okretanje duhovnoj suštini (Veselin M. Piletić: „Mesija“), Prosvjetni rad, broj 38, Podgorica, 2015.
 • U svijetu male sirene, predgovor lektire, Hans Kristijan Andersen Mala sirena, ZUNS, Podgorica, 2015.
 • Uvod u drugi život Mirka Kovača, Quest, br. 6, 2015.
 • U Kraljevstvu Slova, predgovor lektiri, Blaga Žurić „U Kraljevstvu Slova“, ZUNS, 2016.
 • Uvod u drugi život Mirka Kovača, Quest, br. 6, Podgorica, 2016.
 • Hrabro i plemenito srce našeg čovjeka (prikaz knjige reportaža Koste Čakića: „Moji junaci“), Pobjeda, 11. jul 2016.
 • O snazi ženskog – Itana, Prikaz romana „Biografija jedne žene“ Radovana S. Stevovića, Vaspitanje i obrazovanje, 2016.
 • Prikaz romana „Biografija jedne žene“ Radovana S. Stevovića, Quest, br. 8, 2016.
 • Poetska bašta, Dragiša L. Jovović, Vaspitanje i obrazovanje, 2017.
 • Recenzija studije Reinterpetacija mita u djelu Borislava Pekića, Radinka Vučković-Ćinćur, ZUNS, Podgorica, 2017.
 • U đedovom krilu, Dragiše l. Jovović, Vaspitanje i obrazovanje, 2018.
 • Zbornik Cetinjski filološki dani I objavljen rad Prof. dr Vojislav Nikčević – jedan autentični naučni stil, Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje, 2018.
 • Momir Marković Crnogorski rat, Ogled o četiristogodišnjem crnogoskom ratu i životu, Vaspitanje i obrazovanje, 2019.
 • … kad dotrčimo na Čarobnu goru, Slobodan Vukanović „Antologija crnogorske poezije za đecu i tinejdžere“, Vaspitanje i obrazovanje, 2019.
 • O antologiji crnogorske poezije za đecu i tinejdžere Slobodana Vukanovića, Odzivi, časopis za književnost, umjetnost, kulturu, umjetnost i nuku, Bijelo Polje, br. 149, 2020.
 • O knjizi Gorčina života, Gledišta, časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, Cetinje, broj 4-5, godina III, 2020.
 • Zbornik Cetinjski filološki dani II, Branko Lazarević i njegovi pogledi na književnu kritiku, Cetinje, 2019.
 • Zbornik Cetinjski filološki dani III, Slobodan Vukanović – moderni poetski glas u crnogorskoj književnostu za đecu, FCJK, Cetinje, 2021.

Učešće na naučnim skupovima

 • U serijalu Crnogorska književnost Obrazovnog programa TV Crne Gore učestvovala sam kao književni kritičar u emisiji posvećenom stvaralaštvu Aleksandra Lesa Ivanovića
 • U serijalu Crnogorska književnost Obrazovnog programa TV Crne Gore učestvovala sam kao književni kritičar u emisiji o stvaralaštvu Nikole Lopičića.
 • Učesnica Naučnog skupa o Mihailu Laliću, Filozofski fakultet Nikšić, 2014.
 • Učesnica Okruglog stola o Božidaru Vukoviću Podgoričaninu, Podgorica, decembar 2016.
 • Učesnica I Lingvističkog simpozijuma na Cetinju, septembar 2017.
 • Učesnica II Lingvističkog simpozijuma na Cetinju, septembar 2019.
 • Učesnica Naučno-stručnog skupa o stvaralaštvu Rista Ratkovića, Bijelo Polje, septembar 2020.
 • Učesnica III Lingvističkog simpozijuma na Cetinju, septembar 2021.

Književno stvaranje

 • Zbirka poezije „Govorim oči“, Obod, Cetinje, 1985. Knjiga je predstavljena na Sajmu knjiga u Beogradu 1985.
 • Za priču „Ukrašeno kolutićima limuna“ dobila sam nagradu lista Prosvjetni rad. Priča je objavljena u Prosvjetnom radu, br. 46, Podgorica, 2016.
 • „I jeste i nije“, Međunarodni časopis za književnost, umjetnost i kulturu Quest, br. 5, Podgorica, 2014.
 • „Obična priča i njen hronotop“, „Vrijeme odsječeno s nokta“ i „Leandar i palma“, Quest, broj 11, Podgorica, 2017.
 • Zbirka priča „Dva prozora i bosiljak“, Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Cetinje, 2018. Knjiga je sufinansirana na Konkursu Ministarstva kulture.
 • Na festivalu fantastične književnosti Refesticon 2019, u Zborniku na temu Zmaj vražjih firova objavljena je priča „Ono što nedostaje“, Bijelo Polje, 2019.
 • Na Refesticonu 2020 priča „Ja – Teuta“ objavljena je u Zborniku „Kraljevstvo Ilira“, Bijelo Polje, 2020.
 • Ja – Teuta objavljena je na portalu Fokalizator, kao i njen prevod na albanski jezik (dr Rock Djoljaj), 2021.
 • Španjolica je bila bolja, časopis Odzivi, Bijelo Polje, 2022.
 • „Ja – Teuta“ uvrštena je u Antologiju savremene crnogorske fantastike, priređivač Dragić Rabrenović, Bijelo Polje, 2021.
 • „Ja – Teuta“ uvrštena je takođe u Antologiju savremene balkanske fantastike, priređivač Dragić Rabrenović, Radio Bijelo Polje, Bijelo Polje, 2023.

Književne večeri i promocije

 • U Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ predstavila knjigu publiciste Koste Čakića „Moji junaci“ 19. april 2016. godine
 • Prvog sajamskog dana na Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja u Podgorici 2016. promovisana je moja knjiga, naučna studija „Poetska načela u romanu Uvod u drugi život Mirka Kovača“, edicija „Puls“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 8. maja 2016. godine
 • U Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ govorila na promociji zbirke pjesama Dragiše L. Jovovića „Poetska bašta“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, 24. novembar 2016.
 • U Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ govorila na promociji zbirke pjesama „U đedovom krilu“ Dragiše Jovovića, 23. aprila 2018.
 • Govorila na promociji romana “Tuđemilski svici”, dobitnika nagrade “Zlatni zmaj” Slobodana Vukanovića, na VI Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON, Bijelo Polje, april, 2018.
 • Govorila o romanu „Tuđemilski svici“ Slobodana Vukanovića na promociji knjige u biblioteci FCJK, Cetinje, 2022.
 • Na Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja, 9. aprila 2019. godine govorila na promociji knjige Crnogorski rat – ogled o četiristogodišnjem crnogorskom životu i ratu, Momira Markovića, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica
 • Promocija naučne studije i udžbenika za studente književnosti „Poetička načela romana Uvod u drugi život Mirka Kovača“, JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica, 4. decembar 2018. godine
 • U Sali JU „Zahumlje“ u Nikšiću, 17. decembra 2018. na Omažu Mirku Kovaču govorila na o djelu Mirka Kovača, u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, Cetinje (FCJK) i JU „Zahumlje“ Nikšić, u okviru decembarskog repertoara Nikšićke kulturne scene 2018.
 • Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Cetinje, 18. aprila 2019. govorila na promociji svoje knjige „Dva prozora i bosiljak“, Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Cetinje, 2018.
 • Na Jutarnjem programu TV Crne Gore predstavila svoju zbirku priča, 26. aprila 2019.
 • Na Festivalu Refestikon 2019, Bijelo Polje, 9. juna održala predavanje na temu „Čedo Vuković – rodonačelnik crnogorske fantastične književnosti“
 • Povodom obilježavanja godišnjice rođenja Petra II Petrovića Njegoša govorila o Njegošom djelu u biblioteci Gimnazije „Slobodan Škerović“ 12. novembra 2019. godine
 • Promocija knjige „Dva prozora i bosiljak“ u JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica, 2020.
 • Radio Bijelo Polje emitovao je intervju sa mnom u aprilu 2020. godine
 • Učestvovala u književnoj večeri „Vijenac zvičajni“ posvećenoj stvaralaštvu Veljka Ikovića, Centar za kulturu, Danilovgrad, 2023.

Nagrade i priznanja

 • Diploma “Luča”
 • Đak generacije JU Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica
 • Najbolji student Filozofskog fakulteta u Nikšiću
 • Više nagrada na literarnim konkursima
 • Zahvalnica ministra prosvjete za doprinos u organizaciji proslave deset godina nezavisnosti Crne Gore – “S ponosom slavimo”
 • U Leksikonu “Ličnosti crnogorske prosvjete” (drugo izdanje), Radovan Damjanović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2018. godine moj rad u prosvjeti predstavljen je na str. 115.

Učešće u radu stručnih tijela

 • Član Savjeta za opšte obrazovanje Vlade Crne Gore (u prvom sazivu)
 • Predsjednik Upravnog odbora JU Studentski dom “Braća Vučinić” Nikšić
 • Član Školskog odbora JU Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica
 • Nacionalni koordinator za pripremu ENESCO strategije za pismenost
 • Predsjednik Sektorske komisije za usluge
 • Član Radne grupe za izradu Strategije za obrazovanje nastavnika
 • Koordinator Ministarstva prosvjete za licenciranje
 • Predsjednik Radne grupe za izradu modela za licenciranje i relicenciranje nastavnika
 • Predsjednik Radne grupe za izradu Pravilnika o licenciranju i relicenciranju nastavnika
 • Član Radne grupe za izmjenu i dopunu Pravilnika o licenciranju i relicenciranju nastavnika i Pravilnika o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika
 • Član Radne grupe za izradu koncepta pripreme udžbenika u stručnom obrazovanju nastavnika
 • Predsjednik/član komisija za licenciranje vaspitno-obrazovnih ustanova
 • Predsjednik/član komisija za licenciranje ustanova za izvođenje programa obrazovanja za odrasle
 • Član Komisije Ispitnog centra za određivanje praga prelaznosti na maturskom ispitu

Ekspertska zaduženja

 • Nacionalni koordinator za projekat Pilot for the self-assessment of the digital competences of teachers ETF (Europian Trening Foundation)
 • Nacionalni ekspert za pripremu UNESCO Strategije za pismenost

Predsjednica/članica stručnih žirija i komisija za procjenu literarnih i likovnih radova na nacionalnom nivou

 • Predsjednica Komisije Ministarstva prosvjete za izbor najboljih literarnih radova učenika na konkursu za učešće na Međunarodnom takmičenju za najljepše pismo koje organizuje Svjetski poštanski savez, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godina,
 • Predsjednica žirija na Opštinskom takmičenju recitatora za učenike osnovnih škola (kategorija I-V razred), u organizaciji JU Dječji savez Podgorica, maj 2018. godina,
 • Predsjednica Komisije za izbor najboljih likovnih radova na temu “Stop korupciji” na konkursu Uprave za antikorupcijsku inicijativu 2013. i 2015. godine,
 • Predsjednica Komisije Ministarstva prosvjete za izbor najboljih literarnih radova povodom Olimpijskih igara 2012. godine, realizovanom u saradnji sa Crnogorskim Olimpijskim komitetom,
 • Članica Komisije za ocjenu literarnih radova na temu “Deset evropskih koraka” konkurs koji je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
 • Predsjednica Komisije za izbor literarnih radova na konkursu Ministarstva prosvjete za učenike osnovnih škola povodom 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša,
 • Predsjednica Komisije za izbor literarnih radova na konkursu Ministarstva prosvjete za učenike srednjih povodom 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, Predsjednica Komisije za izbor literarnih radova na Konkursu Ministarstva prosvjete povodom 10 godina nezavisnosti Crne Gore,
 • Koordinatorka svečanosti proslave decenije nezavisnosti pod sloganom “Decenija nezavisnosti – s ponosom slavimo”, koju je Ministarstvo prosvjete upriličilo i održalo u Crnogorskom narodnom pozorištu,

Učešće na međunarodnim konferencijama, seminarima i projektima u oblasti obrazovanja

 • Conference „Towers a European Area of Skills and Qualifications“, organized by European Commission, Brussels 17 June 2014.
 • Regional Cooperation Council (RCC) and the Education Reform Initiative of South Eastern Europe (ERI SEE) – Regional Workshop on Teacher Education and Training – Tirana, 22-23 January 2015
 • Regionalna radionica na temu Stalno stručno usavršavanje nastavnika i instruktora srednjih stručnih škola u regionu Jugoistočne Evrope i Turske održana je u Beogradu 11 i 12. marta 2015. godine. Radionicu je organizovala Evropska fondacija za obuku.
 • Continuing professional development for VET teachers and trainers in Montenegro (Podgorica, 10. decembar 2015)
 • ETF Working together, Learning for life – Continuing professional development for teachers and trainers in the SEET region (Belgrade, 11. 3. 2015 – 12. 3. 2015)
 • Conference „Qualifications Framework and Learning Outcomes as Support to the Quality Assurance System” organized by Ministry of Education, Podgorica 29 May 2015.
 • Saradnik u organizovanju istraživanja u cilju boljeg razumijevanja iskustava nastavnika stručnih škola u oblasti kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) u saradnji Evropske Trening Fondacije (ETF) sa Ministarstvom prosvjete (april 2015)
 • Saradnik u realizaciji istraživanja ETF o kontunuiranom profesionalnom razvoju za VET nastavnike i trenere u stručnom obrazovanju (ETF – Continuing Professional Development for VET Teachers and Trainers in Vocational Education and Training)
 • Saradnik na projektu Programme of Europian Union for Montenegro – IPA Component IV – Human Resources Development “Modernisation of educational programmes and teacher training”
 • Saradnik na projektu Reforma nastave engleskog jezika koje je Ministarstvo realizovalo u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori
 • 6th Ministerial Meeting Westwen Balkans Platforms on Education and Training @ Research and Innovation, Belgrade, Serbia, 29-29. september 2017.
 • Inicijalni sastanak pod nazivom Mreža za razvoj nastavnika i uspostavljanje saradnje u oblati razvoja nastavnika u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji ERI SEE (Education Reform Iniciative of South Eastern Europe) i ETF (Europian Trening Fondation), 28. jun 2018, Beograd
 • Završna EPALE (Elektronska platforma za učenje odraslih) konferencija Centra za stručno obrazovanje, 30. novembar 2018. godine, Budva
 • EPALE konferencija na temu „Fleksibilni programi učenja odraslih i razvoj ljudskih resursa“, 15-16. aprila 2019. godine, Kolašin
 • Konferencija „Jačanje mreže školskih koordinatora za profesionalni razvoj“, u organizaciji Evropske trening fondacije (ETF), Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje, 27. i 28. maj 2019. godine, Podgorica
 • Treći sastanak Mreže za obrazovanje i obuku nastavnika Jugoistočne Evrope, u organizaciji Ministarstva prosvjete, ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) i ETF (European Training Foundation), održan je 29. maja 2019. godine, Podgorica
 • Webinar “Scaling-up and integrating SELFIE tool for schools’ digital capacity in Education and Training systems”, 23th November 2020, organized by the ETF (Europian Trening Foundation)
 • Webinar, 25th November 2020: Supporting E&T systems in times of COVID-19: Quality of VET on Supporting Education and Training systems in times of COVID-19, with particular emphasis on Qualiy of VET, organized by the ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) in cooperation with ETF (European Training Foundation).
Skip to content