Zapošljeni

Mr Irena Delja

 

Irena Delja rođena je 14. aprila 1988. godine na Cetinju, đe je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Njen pripravnički staž takođe se odvijao na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Tokom toga perioda, aktivno je učestvovala u naučno-istraživačkim projektima u okviru izdavačke djelatnosti, vršila lekturu i korekturu, doprinosila pripremi i realizaciji vanškolskih aktivnosti, sticala iskustvo u radu u biblioteci i aktivno se angažovala u promociji Fakulteta.

Učesnica je brojnih tribina, okruglih stolova kao i međunarodnog naučnog simpozijuma Cetinjski filološki dani.

Trenutno radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi na predmetima: “Svjetska književnost XIX vijeka II”, “Svjetska književnost XX vijeka I”, “Svjetska književnost XX vijeka II” i “Pregled književnih teorija”. Takođe je angažovana kao sekretarka redakcije časopisa “Lingua Montenegrina”.

Njen diplomski rad nosi naziv “Pripovjedna strategija i slika svijeta u romanu Doktor Faustus Tomasa Mana”, dok je magistarski rad izrađen na temu “Istorijski slojevi romana Čovjek bez lica Milorada Popovića”.

Saradnik je u nastavi na predmetima: Svjetska književnost V (XIX vijek II), Svjetska književnost VI (XX vijek I), Svjetska književnost XX vijeka II i Pregled književnih teorija.

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

RADOVI SAOPŠTENI NA MEĐUNARODNIM NAUČNIM KONFERENCIJAMA:

  1. „Varvarizacija duha – zametak nacizma u romanu Doktor Faustus Tomasa Mana“, Cetinjski filološki dani II, 2021.