Zapošljeni

Doc. dr Milan Marković

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

Milan Marković rođen je 1986. godine u Titogradu. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, srednju školu u Podgorici, a osnovne i specijalističke akademske studije na Filozofskome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću (odsjek Srpski jezik i južnoslovenske književnosti), đe je 2009. godine diplomirao s temom „Umjetnost rođena kao jeka božijega smijeha – analiza knjige „Smiješne ljubavi” Milana Kundere”.

Magistarske studije je završio 2017. godine na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, odsjek Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, u oblasti nauke o književnosti, s prośečnom ocjenom 9,89. Tema njegovoga magistarskoga rada bila je “De(kon)strukcija mita u “Vremenu čuda” Borislava Pekića”.

Iste godine je na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Novom Sadu upisao Interdisciplinarni doktorski studij u polju društveno-humanističkih nauka, da bi 2021. godine na Departmanu filoloških nauka Univerziteta u Novom Pazaru pod mentorstvom prof. dr Sofije Kalezić uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Romani Dragana Nikolića” i time stekao zvanje doktor nauka – filološke nauke.

Od 2012. do 2017. godine radio je kao profesor crnogorskoga jezika i književnosti u ustanovama za obrazovanje svih uzrasnih kategorija (osnovno, srednje i obrazovanje odraslih).

Od 2017. godine radio je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bio je angažovan na predmetima Svjetska književnost VII (Postmodernizam) i Južnoslovenske književnosti I i II polovine XX vijeka.

Od 2020. godine na istome Fakultetu obavlja poslove prodekana za nauku i međunarodnu saradnju, a od akademske 2021/2022. angažovan je kao profesor na predmetima Svjetska književost XX vijeka II i Pregled književnih teorija.

Oblasti njegovoga interesovanja su: metodologija proučavanja književnosti, savremena književnost, književna teorija, književna kritika, metodologija nastave crnogorskoga jezika, studije kulture.

Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti nauke o književnosti koji su objavljeni u stručnim i naučnim časopisima i tematskim zbornicima u Crnoj Gori i inostranstvu. Njegove monografske studije Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda” Romani Dragana Nikolića objavljene su u izdavaštvu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja 2018. i 2022. godine. Priređivač je knjige Sabrane pripovijetke Luke Jovovića objavljene 2020. godine u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i jedan od urednika Zbornika radova s međunarodnoga naučnog skupa Milorad Nikčević: život i djelo, održanog na Cetinju 8. maja 2022.

Učestvovao je na više naučnih skupova i simpozijuma u zemlji, regionu i svijetu i bio rukovodilac projekta “Škola crnogorskog jezika u Južnoj Americi”, u okviru kojega su realizovani četvoromjesečni kursevi crnogorskoga jezika u Buenos Ajresu (Argentina) i Montevideu (Urugvaj).

Od 2018. do 2020. bio je sekretar Redakcije međunarodnoga naučnog časopisa Lingua Montenegrina, a od 2021. godine njegov je glavni i odgovorni urednik.

Od 2020. godine generalni je sekretar Crnogorskoga PEN centra.

Živi i radi na Cetinju.

Nastavnik je na predmetima: Svjetska književnost I (antika i drevni istok), Svjetska književnost II (srednji vijek), Svjetska književnost XX vijeka II i Pregled književnih teorija.

e-mail: milan.markovic@fcjk.me

 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

 Monografije od međunarodnog značaja

 1. Marković, Milan (2022). Romani Dragana Nikolića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 2. Marković, Milan (2018). Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu “Vremenu čuda”. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Prilozi u časopisima i zbornicima

Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

 1. Marković, Milan (2023). Čedomir Drašković (1946–2023) : in memoriam. Lingua Montenegrina, God. 16/1, br. 31, str. 355–357.
 2. Marković, Milan (2022). Od geneze do apokalipse – distopijska povijest civilizacije u romanu Atlantida Borislava Pekića. Lingua Montenegrina, god. 15, br. 30, sv. 2, str. 189–201.
 3. Marković, Milan (2020). Prolegomena potisnutoga nasljeđa: (pripovjedna perspektiva u romanu Spasenja Dragana Nikolića). Lingua Montenegrina, god. XIII, sv. 1, br. 25, str. 197–212.
 4. Marković, Milan (2020). Sinteza razvoja metakritičke misli o savremenoj književnoj montenegristici: (Aleksandar Radoman: Savremena književna montenegristika, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018). Lingua Montenegrina, god. 13/1, br. 25, str. 505–508.
 5. Marković, Milan (2017). Moć pisma u Smrti na Hinomu. Lingua Montenegrina, X, sv. 2, br. 20, str. 265–279.
 6. Marković, Milan (2017). Čudo u Jabnelu ili neka stari bog ustupi mjesto novom. Lingua Montenegrina, god. X, sv. 1, br. str. 131–144.
 7. Marković, Milan (2017). Geneza narativnih žanrova u Vrenenu čuda Borislava Pekića. Folia linguistica et litteraria, br. 16, str. 57–72.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Marković, Milan (2022). Poetizacija vremena u romanima Dragana Nikolića. Cetinjski filološki dani III. Cetinje – Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas, and University of Kansas Libraries, 335-342
 2. Marković, Milan (2021). „Pripovjedna strategija u romanu Kuće Dragana Nikolića“. Cetinjski filološki dani II, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Marković, Milan (2021). Mjesto eseja u povijesti književnosti – granice žanra i granični žanr. ZFD 8: Zbornik radova s Međunarodnog skupa Zadarski filološki dani 8, Sveučilište u Zadru
 4. Маркович, Мілан (2021). Моделі наративного уявлення про травму. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (18), 48–56. https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.18.7
 5. Marković, Milan (2018). „Velika narativna sintagmatika Pekićevog Novog Jerusalima”. Cetinjski filološki dani I, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 735–740.

Izlaganja na međunarodnim naučnim konferencijama:

 1. Marković, Milan. Inversions of family and gender identity in the play ‘Tobelia’ by Ljubomir Đurković. 9-6 Frozen in the past: the representation of gender relations and public reception in modern day Bosnia, Croatia, Montenegro, and Serbia. 2023 AATSEEL Annual Conference. https://www.aatseel.org/100111/pdf/aatseel_2023_abstracts.pdf (19/02/2023)
 2. Marković, Milan. Experiences of Teaching the Montenegrin language in Latin America. 6-9 Teaching the Less Commonly Taught Slavic and East European Languages (1). 2023 AATSEEL Annual Conference.
  https://whova.com/xems/whova_backend/get_event_s3_file_api/?event_id=aatse1_202302&file_url=https://d1keuthy5s86c8.cloudfront.net/static/ems/upload/files/1675961684_ysurz_LCTL_ Poster_panel_1_abstracts.pdf&eventkey=6443aa4a0ee57c446fa837f5c36d28124ad05978de70f51adf7ce749c5703126 (18/02/2023)
 3. Marković, Milan. Slika grada u Andrićevom romanu Travnička hronika. International scientific conference “Closed Spaces”. Montenegrin Association for American Studies “Dr. Biljana Milatović” & American Corner, Podgorica (11/03/2022)
 4. Маркович, Мілан (2021). Моделі наративного уявлення про травму. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. International Scientific Conference Літературний процес: методологія, імена, тенденції, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine.
 5. Marković, Milan „Od geneze do apokalipse – distopijska povijest civilizacije u romanu Atlantida Borislava Pekića”. International Scientific Conference “Dystopian Narratives in Synchronic and Diachronic Perspective”. University of Novi Pazar, Serbia (05.12.2021).
 6. Mandić, Ethem; Marković, Milan. Digitization of Montenegrin language skills in the global multicultural society. Disrupting Digital Monolingualism. – King’s College London (Virtual, 16/06/2020 – 17/06/2020)
 7. Marković, Milan. Mjesto eseja u povijesti književnosti – granice žanra i granični žanr. Međunarodni skup ZFD 8: Zadarski filološki dani 8, Sveučilište u Zadru (Zadar, Croatia, 08/11/2019 – 09/11/2019)
 8. Travančić, Melida & Marković, Milan. Rekonstrukcija prošlosti kroz priču o sadašnjosti u romanima Nowhere Man Aleksandra Hemona i Mađarska rečenica Andreja Nikolaidisa. Cetinjsi filološki dani IV. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. (6/9/2023 – 8/9/2023)
 9. Marković, Milan. Poetizacija vremena u romanima Dragana Nikolića. Cetinjski filološki dani III. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. (2/9/2021 – 3/9/2021)
 10. Marković, Milan. „Pripovjedna strategija u romanu „Kuće“ Dragana Nikolića“. Cetinjski filološki dani II, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost (10/9/2019 – 12/9/2019)
 11. Marković, Milan. „Velika narativna sintagmatika Pekićevog Novog Jerusalima”. Cetinjski filološki dani I, FCJK, Cetinje (7/9/2017 – 8/9/2017)

Radovi u časopisima od vodećeg nacionalnog značaja

 1. Marković, Milan (2018). „Modernizacija pri povjednog postupka u romanu Ulište Dragana Nikolića”. Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, godina XVIII, br. 70, str. 387–398.
 2. Marković, Milan (2017). „Dijalektika spasenja u Pekićevu Čudu u Vitaniji“. Vaspitanje i obrazovanje: Časopis za pedagošku teoriju i praksu, XLII, 1 2, Podgorica, str. 233–245.
 3. Marković, Milan (2017). „De(kon)strukcija mita u Vremenu čuda Borislava Pekića”. Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, godina XVIII, br. 70, str. 243–274.

Poglavlja u knjigama i zbornicima

 1. Marković, Milan (2019). Roman Forsiranje romana reke i književni kanon. Size Zero / mala MJERA 5: politika i poetika ženskog pisma komparativne perspektive. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 171–188.

Radovi u časopisima od vodećeg nacionalnog značaja

 1. Marković, Milan (2019). „Otisci života na samome pragu postojanja“. Ars: Časopis za kulturu i društvena pitanja, br. 3-4, str. 219–220.
 2. Marković, Milan (2018). „Umjetnost rođena kao jeka Božjega smijeha“. Ars: Časopis za kulturu i društvena pitanj a, br. 5-6, str. 187–193.

Gostujuća predavanja po pozivu

 1. “Montenegrin cultural identity and presentation of the Montenegrin language”. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República Uruguay (Montevideo, Uruguay) (22/05/2018)
 2. “The Montenegrin Novel and Its Contribution to the Development of South Slavic Literature in the Second Half of the 20th Century”. University of Pittsburgh, PA – The BMCS Summer School Program (21/06/2023)

Priređene knjige

 1. Jovović, Luka (2020). Sabrane pripovijetke. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

 

Skip to content