Zapošljeni

Doc. dr Jelena Šušanj

 

Jelena Šušanj rođena je 9. decembra 1980. godine u Podgorici, đe je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću Univerziteta Crne Gore. Doktorsku disertaciju Govor Njeguša pod mentorstvom prof. dr Sanje Zubčić odbranila je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Republika Hrvatska).

Oblasti njena interesovanja su sociolingvistika i standardni jezik, dijalektologija, morfosintaksa, opšta i kognitivna lingvistika.

Bila je zapošljena u Matici crnogorskoj i na Institutu za crnogorski jezik i književnost od njegova osnivanja 2010. godine do gašenja 2014. godine.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike na osnovnome i master studiju. Članica je Crnogorskoga PEN centra. Članica je Tehničkoga komiteta 016 – Kodifikacija jezika pri Institutu za standardizaciju Crne Gore. Bila je članica Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika i članica Redakcijskoga odbora Pravopisa crnogorskoga jezika (2010). Članica je Organizacionoga odbora međunarodne naučne konferencije  Cetinjski filološki dani.

Izlagala je na više konferencija u Crnoj Gori i inostranstvu. Koautorka je više udžbenikā crnogorskoga jezika za osnovnu i srednju školu – kao maternjega i nematernjega, udžbenika za srednju školu iz opšte lingvistike te monografije i priručnika iz oblasti akcentologije. Urednica je više monografija iz oblasti filologije.

Govori engleski i ruski jezik.

Saradnica je u nastavi na predmetima: Morfologija I (s elementima tvorbe riječi), Morofologija II, Sintaksa proste rečenice, Sintaksa složene rečenice na osnovnom studiju te Pravci u lingvistici i Kognitivna lingvistika na master studiju.

email: jelena.susanj@fcjk.me

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

 Monografije od međunarodnoga značaja

 1. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2013). Akcenatski savjetnik. Podgorica: Ministarstvo prosvjete.

 Udžbenici i priručnici

 1. Šušanj, Jelena & Donat, Neda (2020). Uvod u lingvistiku: udžbenik za IV razred filološke gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 2. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2016). Akcenatski priručnik. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 3. Aškrabić, Spasa & Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: udžbenik za III razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 4. Aškrabić, Spasa & Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: radna sveska za III razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 5. Šušanj, Jelena & Aškrabić, Spasa & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: priručnik za nastavnike za Crnogorski jezik kao nematernji. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 6. Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: udžbenik za drugi razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 7. Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: radna sveska za drugi razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 8. Đukanović, Dragana & Šušanj, Jelena & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: priručnik za nastavnike za Crnogorski jezik kao nematernji. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 9. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za prvi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 10. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za drugi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 11. Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za treći razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

 1. Šušanj, Jelena (2020). „O mekome obrazu“. Lingua Montenegrina. XIII/2, br. 26, str. 3–9.
 2. Šušanj, Jelena (2016). „Biseri od a do vuščija. (Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika I (A–V), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Institut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“, Podgorica, 2016)“. Lingua Montenegrina, IX/1, br. 17, str. 397–411.
 3. Šušanj, Jelena (2014). „Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar (2014). Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža. Zagreb: Disput, 534 str. ISBN: 978-953-260-212-8“. Jezikoslovlje, 15.2-3, str. 422–432.
 4. Šušanj, Jelena (2010). „Dekomponovanje leksema i birokratizacija jezika na primjerima iz crnogorskih dnevnih novina“. Lingua Montenegrina, god. 3, br. 5, str. 3–46.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Šušanj, Jelena (2022). Standardni jezik kao poprište manipulacija – prilog jednoj polemici. Cetinjski filološki dani III: Zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021, Cetinje, Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas, and University of Kansas Libraries, str. 477–510.
 2. Šušanj, Jelena (2022). O zloupotrebama naučnoga diskursa u kritici crnogorske jezičke standardizacije. Milorad Nikčević – život i djelo:Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 185–199.

Izlaganja na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Šušanj, Jelena. Imenice ženskoga roda u njeguškome govoru – akcenat i morfologija. Cetinjski filološki dani 4 (Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 6–9. septembra 2023).
 2. Šušanj, Jelena. Akuzativne i genitivne konstrukcije sa značenjem vremenske mjere u crnogorskome jeziku. 5th International Conference Andalusian Symposia on Slavic Studies (GranaSlavic2019) (University of Granada, July 9–11, 2019).
 3. Babić-Sesar, Tena & Šušanj, Jelena. Položaj žene jezikom iskazan. Međunarodni znanstveni skup Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi(Institut za slavensku filologiju Šleskoga sveučilišta u Katowicama, 7–9. maja 2019).

Gostujuća predavanja po pozivu

 1. „Montenegrin language – one of four Štokavian standard languages.“ University of Pittsburgh, PA – The BMCS Summer School Program. 21. 6. 2022.
Skip to content