Zapošljeni

Doc. dr Aleksandar Radoman

Dekan

Aleksandar Radoman rođen je 1981. godine u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Doktorsku disertaciju „Usmena književnost u peraškim pjesmaricama XVII–XIX stoljeća“ odbranio je pod mentorstvom prof. dr Davora Dukića na Sveučilištu „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku.

Bio je angažovan kao istraživač i urednik izdanja u Institutu za crnogorski jezik i književnost. Angažovan je u zvanju docenta na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, na kojem je obavljao i funkcije prodekana za nastavu i predśednika Izdavačkoga savjeta. Od 2023. godine dekan je Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Učestvovao je na dvadesetak naučnih skupova i publikovao više od 100 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Priredio je šesnaest i uredio više od sto četrdeset izdanja objavljenih u izdanju Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Matice crnogorske, Instituta za crnogorski jezik i književnost, Crnogorskoga PEN centra i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Jedan je od osnivača i član redakcije časopisa Lingua Montenegrina. Član je Crnogorskoga PEN centra, Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Matice crnogorske, Crnogorskoga filološkog društva i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore. Bio je član Nacionalnoga savjeta za obrazovanje Crne Gore.

Nastavnik je na predmetima: Crnogorska usmena književnost u južnoslovenskome kontekstu, Uvod u teoriju književnosti, Crnogorska književnost ranoga novovjekovlja u južnoslovenskome kontekstu, Pregled književne/jezičke montenegristike i Crnogorska književnost XIX vijeka II.

 e-mail: aleksandar.radoman@fcjk.me

  SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA

 Monografije od međunarodnog značaja

 1. Radoman, Aleksandar (2022). Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Crnogorski PEN centar.
 2. Radoman, Aleksandar (2018). Savremena književna montenegristika: utemeljivači. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Radoman, Aleksandar (2015). Studije o starijoj crnogorskoj književnosti. Podgorica: Matica crnogorska.

 Radovi u časopisima od međunarodnog značaja

 1. Radoman, Aleksandar (2024). Genološke i tematološke karakteristike peraških počašnica predmodernoga doba. Slavistična revija, 72/1, Ljubljana,
 2. Radoman, Aleksandar (2023). In memoriam: Novak Kilibarda. Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 31, Cetinje, str. 359–362.
 3. Radoman, Aleksandar (2023). Bugarštice iz bokokotorskih rukopisa XVII–XVIII vijeka. Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 31, Cetinje, str. 51–83.
 4. Radoman, Aleksandar (2022). Vrijedna Batrićevićeva monografija o „najstarijoj mržnji“ u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu. Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, str. 585–587.
 5. Radoman, Aleksandar (2022). In memoriam: Branislav Marović (1933–2022). Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, str. 553–555.
 6. Radoman, Aleksandar (2022). Književni kanon i crnogorska usmena književnost predvukovskoga doba. Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, str. 153–188.
 7. Radoman, Aleksandar (2022). Crnogorska usmena književnost u proučavanjima Miroslava Pantića. Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 29, Cetinje, str. 587–598.
 8. Radoman, Aleksandar (2021). Vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici i književnoj montenegristici. Lingua Montenegrina, god. XIV/2, br. 28, Cetinje, str. 349–353.
 9. Radoman, Aleksandar (2021). Temeljna knjiga jezičke montenegristike. Lingua Montenegrina, god. XIV/1, br. 27, Cetinje, str. 479–482.
 10. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2021), Izvještaj o proučavanju pjesmarice Ivana Kolovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu. Lingua Montenegrina, god. XIV/1, br. 27, Cetinje, str. 447–460.
 11. Radoman, Aleksandar (2020). Identitetske aporije Milorada Nikčevića: vrijedan prilog odbrani crnogorskoga identiteta. Lingua Montenegrina, god. XIII/2, br. 26, Cetinje, str. 489–493.
 12. Radoman, Aleksandar (2020). Ko je autor Istorije školstva i prosvjete u Crnoj GoriLingua Montenegrina, god. XIII/2, br. 26, Cetinje, str. 369–379.
 13. Radoman, Aleksandar (2020). Monografija Onomastika Barjamovice, Velestova i MarkovineNovice Vujovića – dragocjen prilog crnogorskoj onomastici. Lingua Montenegrina, god. XIII/1, br. 25, Cetinje, str. 509–513.
 14. Radoman, Aleksandar (2019). Doprinos Danila Radojevića književnoj montenegristici. Lingua Montenegrina, god. XII/2, br. 24, Cetinje, str. 335–349.
 15. Radoman, Aleksandar (2019). Dragocjen prilog proučavanju Pekićeva književnog prvijenca. Lingua Montenegrina, god. XII/1, br. 23, Cetinje, str. 393–396.
 16. Radoman, Aleksandar (2018). Uvod u drugi život: autobiografska proza Žarka Lauševića. Književna smotra, godište L, broj 189 (3), Zagreb, str. 127–133.
 17. Radoman, Aleksandar (2018). Vrijedan doprinos savremenoj crnogorskoj humanistici. Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, str. 357–360.
 18. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Milorada Nikčevića savremenoj književnoj montenegristici. Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, str. 325–339.
 19. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). Izvještaj o proučavanju pjesmarice Andrije Balovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu. Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, str. 309–322.
 20. Radoman, Aleksandar (2018). Vrijedna teatrološka monografija. Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, str. 409–411.
 21. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Sretena Perovića književnoj montenegristici. Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, str. 377–392.
 22. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). Izvještaj o istraživanju Pjesmarice Julija Balovića u Arhivu HAZU. Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, str. 361–373.
 23. Radoman, Aleksandar (2017). Ilija Kuljaš – peraška prerada Molijera i/ili legitimisanje društvenoga poretka. Umjetnost riječi, LXI, 3–4, Zagreb, str. 157–179.
 24. Radoman, Aleksandar (2017). Nova monografija o Ljetopisu Popa Dukljanina: izuzetan prilog crnogorskoj medievistici. Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, str. 573–576.
 25. Radoman, Aleksandar (2017). In memoriam: Krsto Pižurica. Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, str. 553–557.
 26. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2017). Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Nikole Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu. Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, str. 511–532.
 27. Radoman, Aleksandar (2017). Unutrašnja strana vremena Marijane Terić. Lingua Montenegrina, god. X/1, br. 19, Cetinje, str. 353–356.
 28. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2017). Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Krsta Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu. Lingua Montenegrina, god. X/1, br. 19, Cetinje, str. 283–318.
 29. Radoman, Aleksandar (2016). In memoriam: Svetozar Koljević. Lingua Montenegrina,   god. IX/2, br. 18, Cetinje, str. 393–395.
 30. Radoman, Aleksandar (2016). Doprinos Slobodana Tomovića književnoj montenegristici. Lingua Montenegrina, god. IX/2, br. 18, Cetinje, str. 353–367.
 31. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2016). Izvještaj o proučavanju Zbornika Nikole Burovića iz Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu. Lingua Montenegrina, god. IX/2, br. 18, Cetinje, str. 279–309.
 32. Radoman, Aleksandar (2016). Lukrecija ili Trojo i kotorska svakodnevica ranoga novovjekovlja. Lingua Montenegrina, god. IX/1, br. 17, Cetinje, str. 101–120.
 33. Radoman, Aleksandar (2016). Novi komparatistički doprinosi Jakova Sabljića. Zadarska smotra, god. LXV, br. 1−2, Zadar, str. 278–281.
 34. Радоман, Александар (2015). Капитална синтеза на македонското книжевно средновековие. Спектар, год. 33, бр. 65, Скопје, 2015, str. 227–233.
 35. Radoman, Aleksandar (2015). Prikazanje muke Jezusove Ivana Antuna Nenadića u crnogorskoj baroknoj književnosti. Lingua Montenegrina, god. VIII/2, br. 16, Cetinje, str. 181–204.
 36. Radoman, Aleksandar (2015). In memoriam: Milorad Stojović. Lingua Montenegrina, god. VIII/1, br. 15, Cetinje, str. 449–457.
 37. Radoman, Aleksandar (2015). Kapitalna dijalektološka monografija Adnana Čirgića. Zadarska smotra, godište LXIV, br. 1, Zadar, str. 145–148.
 38. Radoman, Aleksandar (2014). Lalićevi romani u interpretaciji Krsta Pižurice. Lingua Montenegrina, god. VII/2, br. 14, Cetinje, str. 317–331.
 39. Radoman, Aleksandar (2013). Novi doprinos tumačenju crnogorsko-hrvatskih kulturnih veza. Lingua Montenegrina, god. VII/1, br. 13, Podgorica, str. 479–483.
 40. Radoman, Aleksandar (2013). In memoriam: Naume Radičeski (1953–2014). Lingua Montenegrina, god VII/1, br. 13, Podgorica, str. 449–451.
 41. Radoman, Aleksandar (2013). Dramska baština u novome svijetlu. Lingua Montenegrina, god. VI/2, br. 12, Podgorica, str. 345–348.
 42. Radoman, Aleksandar (2013). Crnogorska književnost u interpretaciji Nauma Radičeskoga. Lingua Montenegrina, god. VI/1, br. 11, Podgorica, str. 541–554.
 43. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). Prilog toponomastici crmničkoga sela Braćeni. Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, str. 207–215.
 44. Radoman, Aleksandar (2012). O novopronađenome pečatu dukljanskoga kralja Bodina. Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, str. 233–237.
 45. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). Danilo Radojević kao montenegrist. Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, str. 241–257.
 46. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). Radoje Radojević – začetnik moderne montenegristike. Lingua Montenegrina, god. V/1, br. 9, Podgorica, str. 401–418.
 47. Radoman, Aleksandar (2012). Pregled crnogorske dramske književnosti do 1918. Lingua Montenegrina, god. V/1, br. 9, Podgorica, str. 173–200.
 48. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2011). Čedomir Drašković kao montenegrist. Lingua Montenegrina, god. IV/2, br. 8, Podgorica, str. 445–451.
 49. Radoman, Aleksandar (2011). Od oblika do značenja – naratološki uvidi Žana Rusea. Lingua Montenegrina, god. IV/1, br. 7, Podgorica, str. 423–426.
 50. Radoman, Aleksandar (2010). Hrvatske književne teme Boža Milačića – dragocjen prilog crnogorsko-hrvatskim književnim vezama. Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, Cetinje, 619–621.
 51. Radoman, Aleksandar (2010). Božidar Pejović kao proučavalac crnogorske književnosti XIX vijeka. Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, Cetinje, str. 593–609.
 52. Radoman, Aleksandar (2010). Radoslav Rotković kao istoričar književnosti. Lingua Montenegrina, god. III, br. 5, Cetinje, str. 669–686.
 53. Radoman, Aleksandar (2009). Književnoistorijski značaj i poetika romana DespaNikole I Petrovića. Lingua Montenegrina, br. 4, Cetinje,  str. 313–343.
 54. Radoman, Aleksandar (2009). Turska pismaStjepana Zanovića kao prvi roman u crnogorskoj književnosti. Lingua Montenegrina, br. 3, Cetinje, str. 355–360.
 55. Radoman, Aleksandar (2008). O pismu izvornika hronike Kraljevstvo SlovenaPopa Dukljanina. Lingua Montenegrina, br. 2, Cetinje, str. 103–108.
 56. Radoman, Aleksandar (2008). O problemu periodizacije crnogorske srednjovjekovne književnosti. Lingua Montenegrina, br. 1, Cetinje, str. 245–262.

Radovi saopšteni na međunarodnim naučnim konferencijama

 1. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022). Doprinos Milorada Nikčevića montenegristici. Milorad Nikčević – život i djelo: zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. str. 11–35.
 2. Radoman, Aleksandar (2022). O najranijem zapisu južnoslovenske usmene pjesme. Cetinjski filološki dani III: zbornik radova s međunarodnoga naučnog simpozijuma održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021. Cetinje – Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas, and University of Kansas Libraries, 443–451.
 3. Radoman, Aleksandar (2021). U spomen na Danila Radojevića (1932–2019). Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019. Cetinje – Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas, and University of Kansas Libraries, str. 513–517.
 4. Radoman, Aleksandar (2018). Vojislav P. Nikčević kao istoričar književnosti. Crnogorski filološki dani I, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, str. 121–143.
 5. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Novaka Kilibarde proučavanju crnogorske usmene književnosti. Novak Kilibarda: književnik, profesor i naučnik. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 89–112.
 6. Radoman, Aleksandar (2016). Mogućnosti žanra: naučnofantastični roman Ana i sedam robota Slobodana Vukanovića. Savremena crnogorska književnost za djecu i omladinu I. Bijelo Polje – Podgorica: JU „Ratkovićeve večeri poezije“ – Institut za dječiju i omladinsku književnost, str. 83–95.
 7. Radoman, Aleksandar (2015). O istorijskoj drami Opsada Nikšića Bekice Šobajića. Almanah, br. 59–60, Podgorica, str. 293–300.
 8. Radoman, Aleksandar (2014). Petar II Petrović Njegoš i crnogorska dramska književnost romantizma. Naučen sobir Makedonija za Njegoš, 14–15. noemvri 2013 godina, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje. Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“, str. 81–102.
 9. Radoman, Aleksandar (2014). Istoričar književnosti Radoslav Rotković. Radoslav Rotković: život i djelo, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 30. maja 2014, Cetinje, str. 193–213.
 10. Radoman, Aleksandar (2014). Ratko Đurović kao njegošolog. Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela, zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 13. listopada 2013, Zagreb, str. 299–307.
 11. Radoman, Aleksandar (2013). Crnogorska srednjovjekovna književnost – identifikacija, periodizacija, pregled. Grad na zrnu soli (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog lingvističkog skupa održanog u Tuzli od 14. do 16. septembra 2007.). Tuzla: Bosansko lingvističko društvo, str. 370–385.
 12. Radoman, Aleksandar (2013). Radoje Radojević – utemeljivač savremene književne montenegristike. Radoje Radojević: život i djelo, zbornik radova. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, str. 95–104.
 13. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2012). O književno-jezičkom nasljeđu epohe Balšića. Balšići: zbornik s naučnog skupa, Matica crnogorska, Cetinje, str. 75–92.
 14. Radoman, Aleksandar (2011). Milorad Nikčević kao proučavalac crnogorske književnosti XIX i početka XX vijeka.Između dviju domovina: Zbornik Milorada Nikčevića. Osijek – Podgorica: Filozofski fakultet u Osijeku – Institut za crnogorski jezik i književnost, str. 121–131.
 15. Radoman, Aleksandar (2010). Povodom jedne književne kontroverze – ko je autor spjeva „Smrt Smail-age Čengića“. Zbornik radova sa naučnoga skupa Dani Ivana Mažuranića u Crnoj Gori 2009, Cetinje – Osijek, str. 711–717.

Radovi saopšteni na nacionalnim naučnim konferencijama

 1. Radoman, Aleksandar (2015). Udžbenici Jova Ljepave u crnogorskoj prosvjetnoj istoriji. Prosvjetne prilike u Crnoj Gori 1834–2014, zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 30. oktobra 2014. Cetinje: OŠ Njegoš, str. 145–157.
 2. Radoman, Aleksandar (2015). Dva sigilografska izvora za istoriju Duklje XI/XII vijeka.Vojislavljevići: zbornik s naučnog skupa, Matica crnogorska, Cetinje, str. 283–307.

Poglavlja u zbornicima i knjigama

 1. Radoman, Aleksandar (2011). Identitet kao drama – Tobelija Ljubomira Đurkovića. Size zero: Mala mjera II – ženski lik u književnom tekstu. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, str. 79–84.
 2. Radoman, Aleksandar (2011). Njegoš i Ljubiša u interpretaciji Milorada Nikčevića. Predgovor u: Milorad Nikčević, Njegoš i Ljubiša. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost, str. 9–15.

 Radovi u časopisima od vodećeg nacionalnog značaja

 1. Radoman, Aleksandar (2022). Ekonomske nedaće Crne Gore između dva svjetska rata. Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Podgorica, str. 143–146.
 2. Radoman, Aleksandar (2020). Značajna književnoistorijska monografija Sofije Kalezić. Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Cetinje, str. 215–218.
 3. Radoman, Aleksandar (2019). Temelj crnogorske etnologije. Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Podgorica, str. 189–192.
 4. Radoman, Aleksandar (2019). Danilo Radojević (1932–2019) Odlazak utemeljivača montenegristike. Vaspitanje i obrazovanje, br. 1, Podgorica, str. 241–244.
 5. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Radovana Zogovića crnogorskoj književnoj istoriografiji. Matica, br. 76, Cetinje – Podgorica, str. 357–386.
 6. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Vojislava Minića književnoj montenegristici. Matica, br. 75, Cetinje – Podgorica, str. 151–170.
 7. Radoman, Aleksandar (2018). Doprinos Slobodana Vujačića montenegristici. Matica, br. 74, Cetinje – Podgorica, str. 239–262.
 8. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). Pjesmarica Nikole Mazarovića. Matica, broj. 73, Cetinje – Podgorica, str. 229–250.
 9. Radoman, Aleksandar (2017). Dragocjen prilog proučavanju crnogorskoga nacionalnog pitanja. Arhivski zapisi, godina XXIII/2016, br. 2, Cetinje, str. 224–229.
 10. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2016). Rukopisni zbornik Nikole Burovića. Matica, broj. 68, Cetinje – Podgorica, str. 271–282.
 11. Radoman, Aleksandar (2016). Ko je naručilac Dukljaninova Kraljevstva SlovenaMatica, br. 65, Cetinje – Podgorica, str. 163–178.
 12. Radoman, Aleksandar (2016). Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića: zgusnuti opis crnogorske kulture. Arhivski zapisi, godina XXIII, br. 1, Cetinje, str. 314–319.
 13. Radoman, Aleksandar (2015). Crnogorski identitet(i): pogled iskosa. Arhivski zapisi, god. XXII, br. 1, Cetinje, str. 257–262.
 14. Radoman, Aleksandar (2015). Njegoš u kontekstu mediteranske kulture. Vaspitanje i obrazovanje, br. 4, Podgorica, str. 125–127.
 15. Radoman, Aleksandar (2014). Istoričar književnosti Milorad Stojović. Matica, br. 59, Cetinje – Podgorica, str. 325–350.
 16. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2014). Radoslav Rotković kao montenegrist. Matica, br. 56/57, Cetinje – Podgorica, str. 293–340.
 17. Radoman, Aleksandar (2013). Pregled crnogorske usmene književnosti. Matica, br. 54, Cetinje – Podgorica, str. 223–244.
 18. Radoman, Aleksandar (2013). Gesta Regum Sclavorum– nova istoriografska mistifikacija. Matica, br. 53, Cetinje – Podgorica, str. 103–124.
 19. Radoman, Aleksandar (2010). Turska pisma Stjepana Zanovića. Matica, br. 43, Cetinje – Podgorica, 295–314.
 20. Radoman, Aleksandar (2001). Ljetopis Popa Dukljanina.Matica, br. 6, Podgorica – Cetinje, str. 316–336.

Radovi u časopisima od nacionalnog značaja

 1. Radoman, Aleksandar (2022). Čukićev interdisciplinarni vijađ – od Podgorice ka Cetinju. Glasnik: časopis za kulturu i kulturna pitanja, god. XXV, broj 28, Podgorica, str. 108–112.
 2. Radoman, Aleksandar (2020). Knjiga iz minuloga v(ij)eka. Ars, br. 3–4, Cetinje, str. 163–170.
 3. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018). Dvije epske pjesme iz zbirki Krsta i Nikole Mazarovića. Bibliografski vjesnik, 1–3, Cetinje, str. 409–445.
 4. Radoman, Aleksandar (2018). Književni istoričar Krsto Pižurica. Bibliografski vjesnik, 1–3, Cetinje, str. 349–371.
 5. Radoman, Aleksandar (2018). Bokeljsko komediografsko nasljeđe ranoga novovjekovlja. Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. nova serija, knjiga 13, Cetinje, str. 95–119.
 6. Radoman, Aleksandar (2016). Orgije banalnosti. Script, br. 4, Cetinje, str. 145–147.
 7. Radoman, Aleksandar (2015). Vrijedan prilog proučavanju književnosti granice. Kod, br. 8, Podgorica, str. 125–128.
 8. Radoman, Aleksandar (2015). Porodična/podgorička trilogija Ljubomira Đurkovića. Script, br. 2, Cetinje, str. 59–68.
 9. Radoman, Aleksandar (2015). Vrijedna književnoistorijska monografija Vladimira Vojinovića. Quest, br. 6, Podgorica, str. 99–102.
 10. Radoman, Aleksandar (2014). Anatomija jedne poetike. Quest, br. 5, Podgorica, 2014, str. 90–92.
 11. Radoman, Aleksandar (2014). Neonski jazz ili bjelodana papazjanija. Ars, br. 3, Cetinje, str. 130–133.
 12. Radoman, Aleksandar (2013). Doprinos utemeljenju žanra: spomenarska esejistika Gojka Čelebića. Ars, br. 4-5, Cetinje, str. 162–166.
 13. Radoman, Aleksandar (2013). Radoslav Rotković (1928-2013) – posljednji crnogorski polihistor. Quest, br. 4, Podgorica, str. 6–11.
 14. Radoman, Aleksandar (2013). Pečat dukljanskoga kralja Bodina u kontekstu izvora XI vijeka. Crnogorski anali, br. 3, Cetinje, str. 175–183.
 15. Radoman, Aleksandar (2012). Novo izdanje Rimskoga misala slovenskim jezikom u svijetlu crnogorskoga glagoljskog nasljeđa. Quest, br. 3, Podgorica, str. 28–31.
 16. Radoman, Aleksandar (2012). Potraga za čovjekovim poetskim mjestom u stvarnosti (Ljubomir Đurković,  Klišeji, CNP, Podgorica, 2011). Ars, br. 1–2, Cetinje, str. 245–248.
 17. Radoman, Aleksandar (2009). Pisati za potomstvo – romaneskna trilogija Džona Fantea. Ars, br. 1–2, Cetinje, str. 189–193.
 18. Radoman, Aleksandar (2008). Vavilonski bibliotekar Horhe Luis Borhes – elementi pripovjedačkog postupka i poetike. Bibliografski vjesnik, br. 1–2–3, Cetinje, str. 337–345.

Priređena izdanja

 1. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022) (prir.). Pjesmarice Ivana Antuna Nenadića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 2. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022) (prir.). Peraške počašnice: antologija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 3. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2022) (prir.). Pjesmarice Joza Šilopija. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 4. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2020) (prir.). Pjesmarice Krsta Balovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 5. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2020) (prir.). Pjesmarica Ivana Kolovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 6. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2019) (prir.). Pjesmarica Andrije Balovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 7. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2019) (prir.). Pjesmarica Julija Balovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 8. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2018) (prir.). Pjesmarica Nikole Mazarovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 9. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2017) (prir.). Ilustrovana antologija crnogorskih bajki. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 10. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2017) (prir.). Pjesmarica Nikole Burovića. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje – Podgorica: Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Sekretarijat za kulturu Glavnog grada.
 11. Radoman, Aleksandar (2016) (prir.). Đuro Bane, Ilija Kuljaš. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 12. Radoman, Aleksandar (2015) (prir.). Lukrecija ili Trojo. Komedija u tri ata. Predgovor i rječnik manje poznatih riječi. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 13. Radoman, Aleksandar (2010) (prir.). Božidar Pejović, Studije o crnogorskoj književnosti XIX vijeka, Cetinje: Matica crnogorska.
 14. Čirgić, Adnan & Radoman, Aleksandar (2009) (prir.). Vojislav P. Nikčević, Istorija crnogorske književnosti – od početaka pismenosti do XIII vijeka. Cetinje:Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 15. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2009) (prir.). Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića, Cetinje: CHPD „Ivan Mažuranić“ – HCDP „Croatica – Montenegrina“ – Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“.
 16. Radoman, Aleksandar & Čirgić, Adnan (2008) (prir.). Nikola I Petrović Njegoš, Despa. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“ – Matica crnogorska.

 

Skip to content