Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik koji držite u rukama plod je mojega dugogodiš-
njeg upornog i marljivog rada na prikupljanju i evidentiranju

naših plavsko-gusinjskuh riječi, koje su nažalost sad sve manje
u upotrebi. Riječi su, poput drugog našeg kulturno-duhovnog
blaga, polahko nestajale i zajedno s ljudima selile na ahiret.

Drugim, srećnijim narodima i krajevima poslove oko oču-
vanja njihove posebnosti odavno su obavili timovi istraživača i

naučnika, institucije kulture i akademije, izdavači i državni fon-
dovi. Nažalost, kod nas su takvi poslovi još uvijek prepušteni

pojedincima entuzijastima, najčešće bez ikakve institucionalne
potpore. Stoga smo prinuđeni da sami pokušamo da još ponešto
otmemo i sačuvamo od zaborava za generacije koje dolaze.