Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Ovaj rječnik pokušaj je da se zabilježe i sačuvaju od za-
borava turske riječi koje su korišćene u govoru barskoga kraja.

To su riječi osmanskoga turskog jezika koji je od početka XVI

vijeka pa do početka XX vijeka korišćen na prostoru Osmansko-
ga Carstva, što znači i na našemu prostoru. Za pisanje na tome

jeziku korišćen je neznatno prilagođen arapski alfabet. Od 1928.

godine, kad je u Turskoj u sklopu korjenitih društvenih promje-
na sprovedena i jezička reforma, turski se jezik piše latinicom i

gube se mnoge arapske i persijske riječi i izrazi.

Bar je potpao pod osmansku vlast 1571. i pripadao je Ska-
darskome sandžaku. Bio je jedini grad u tome sandžaku koji je

imao status sultanskoga hasa. U osmanskim popisima XVI vije-
ka pominje se kao tvrđava (kale), kao varoš i kao šeher (grad). U

tvrđavi su živjeli i hrišćani i muslimani. Tu su bile kuće vojnih
i upravnih funkcionera. Barsko gradsko stanovništvo živjelo je
još u dvijema mahalama van tvrđave. Godine 1582. u Baru je
popisano 291 domaćinstvo – od toga 98 u mahalama Donja i
Gornja varoš, a ostala u tvrđavi.

Skip to content