Pjesme

Pjesme

U knjizi pjesama Tešana Podrugovića, pjevača ko­jega je Vuka St. Karadžić cijenio više od svih dru­gih, našlo se 25 pjesama. Uz 23 pjesme uz koje je Vuk zapisao ime autora, uvrštene su i dvije („Mar­ko Kraljević i Filip Madžarin“ i „Grujica i paša sa Zagorja“) za koje je analizama Svetozara Matića i Adnana Čirgića (objavljenima u knjizi) dokazano da su Tešanove. Knjiga sadrži i bilješku Novaka Kilibarde o biografiji Tešana Podrugovića, studi­ju „Pjesnička individualnost Tešana Podrugovića“ istoga autora, studiju „Tešan Podrugović“ Vladana Nedića, a – kako bi se jezik pjesama što više pri­bližio savremenome čitaocu – priređivač izdanja Adnan Čirgić sačinio je i rječnik manje poznatih riječi, osobito orijentalizama, i kratke komentare i bilješke uz pojedine stihove.