Internerska lingvistika

Internerska lingvistika

Internet je sada sastavni dio savremenoga života i lingvisti sve više

proučavaju njegov uticaj na jezik. U ovome priručniku prilagođe-
nom studentima, vodeći autoritet u oblasti jezika profesor Dejvid

Kristal nadovezuje se na znameniti bestseler Jezik i internet i temu
predstavlja kao novu oblast: internetsku lingvistiku.

U svome prepoznatljivom stilu Kristal se bavi onlajn jezičkim pi-
tanjima koja nas dotiču na svakodnevnome nivou, inkorporirajući

primjere iz stvarnoga života izvučene iz sopstvenih studija i ličnoga

angažmana u internetskim kompanijama. Date su nove lingvisti-
čke analize Tvitera, bezbjednosti na internetu i onlajn reklamiranja;

istražuje se sve više višejezični karakter interneta i nude opservacije

koje bacaju svijetlo na čitav niz obrazaca onlajn ponašanja, od neže-
ljenih poruka do uzvičnika.

Kako uključuje brojne aktivnosti i sugestije za dalje istraživanje, na-
slov je važan uvod u ključnu novu oblast za studente svih nivoa en-
gleskoga jezika, lingvistike i novih medijuma.

Skip to content