Dijalektolozi i crnogorski jezik

Dijalektolozi i crnogorski jezik

Poznato je odranije da crnogorski govori pripadaju najbolje pro-
učenim govorima u slovenskome svijetu.1

To posebno potvrđuje
selektivna Bibliografija govora Crne Gore Draga Ćupića, koja je

  1. godine iznosila impozantnih 568 jedinica.2

Proučavanja crnogorskih govora sežu u prvu polovinu XIX vi-
jeka. Prvi proučavalac njihov bio je Vuk Karadžić, koji je svoje

rezultate objavio 1836. godine u predgovoru Srpskih narodnih
poslovica.
3

Iako su crnogorski govori tu bili samo uzgredno pred-
stavljeni u sklopu predgovora, taj se predgovor može smatrati pr-
vim radom iz crnogorske dijalektologije.

Skip to content