Crnogorske onomastičke studije

Crnogorske onomastičke studije

Knjiga Crnogorske onomastičke studije Vuki­ća Pulevića obuhvata autorove studije iz oblasti crnogorske onomastike. Po nagovoru Vojislava P. Nikčevića, kome je knjiga i posvećena, Pule­vić se od 1990. godine aktivno uključuje u ono­mastička istraživanja, i to isključivo fitonimska i fitotoponimska – koja su neposredno povezana s nomenklaturom biljaka i fitogeografijom. Kao plod takvih istraživanja nastalo je trinaest autor­skih studija Vukića Pulevića, četiri koautorske – s Marijom Vugdelić i Novicom Samardžićem – te jedan novinski tekst o statusu toponimije u pro­cesu crnogorske jezičke standardizacije. Tih osa­mnaest studija objedinjene su u ovoj knjizi, a tiču se značaja toponomastike u izučavanju jezičkih problema i jezičke unifikacije.