Bio-bibliografija Radoslava Rotkovića

Bio-bibliografija Radoslava Rotkovića

Akademik Radoslav Rotković rođen je 30. maja 1928.
godine u Mojdežu kod Herceg Novoga. Osnovnu školu i pet
razreda gimnazije završio je u Herceg Novome. U jesen 1944.
godine, s nepunih šesnaest godina, priključio se Prvoj bokeškoj
udarnoj brigadi, s kojom je prošao čitav njen borbeni put, da bi

u novembru 1945. godine bio demobilisan s položaja radio-tele-
grafiste bataljona, kao maloljetan. Nakon demobilizacije nastav-
lja gimnazijsko školovanje, i to VI razred u Herceg Novome, a

VII i VIII u Kotoru, tako da Gimnaziju završava 1948. godine u

odjeljenju koje je bilo proglašeno za najbolje u tadašnjoj federa-
tivnoj Jugoslaviji. Još kao gimnazijalac pokazivao je nadarenost

prema pisanju, tako da je na maturi sastavio cjelovečernji pro-
gram, na kome je izvedena njegova jednočinka Umjesto svijeta, koja je ujedno i njegov prvi dramski pokušaj, prikazan na pozor-
nici kafane Dojmi. Za taj rad ideju je našao u vijestima Radija

Monte Karlo, koji je najavljivao sudar planeta.

Skip to content