Bio-bibliografija Milorada Stojovića

Bio-bibliografija Milorada Stojovića

Milorad Stojović rođen je 11. marta 1927. godine u selu

Martinići, opština Danilovgad. Gimnaziju je završio u Titogra-
du. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Beogradu (grupa

za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik). Poslije za-
vršenih studija radio je kao profesor Gimnazije u Titogradu. Taj

posao obavljao je jedanaest godina, od 1952. do 1963. godine,
kada prelazi da radi u „Grafički zavod“ u Titogradu kao glavni

urednik i direktor izdavačkoga sektora. Zajedno sa književnici-
ma Brankom Banjevićem i Sretenom Perovićem pokreće bibli-
oteku „Luča“, koja je u više od sedamdeset tomova objedinila

vrijednosti crnogorske književnosti od XI do XX vijeka. U pred-
govorima ’Lučinih’ izdanja data je kritička istorija crnogorske

književnosti, reinkarnirana kulturno-istorijska linija kontinuite-

ta kao dubinska svijest o sebi… Izdavačka djelatnost „Grafič-
kog zavoda“, čiji je direktor i glavni i odgovorni urednik bio

Milorad Stojović, afirmisala je Crnu Goru i njene vrijednosti do
stepena koji je bio nepoznat, preko kojega je Crna Gora postala
ravnopravni kulturni činilac u izdavačkoj sferi1

. Za uspješan rad
na „Luči“ urednici su kolektivno dobili Trinaestojulsku nagradu

  1. godine.
Skip to content