Bio-bibliografija Milorada Nikčevića

Bio-bibliografija Milorada Nikčevića

Književni istoričar, teoretičar i književnik Milorad Nikče-
vić rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici / Pješivci u Cr-
noj Gori. Osnovnu školu završio je u Bogetićima, a gimnaziju

u Nikšiću. Diplomirao je studij slavistike (jugoslavistiku i rusi-
siku) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filo-
zofskom fakultetu u Novom Sadu magistrirao je s tezom Stefan

Mitrov Ljubiša i Njegoš – uticaji i paralele. Doktorsku diser-
taciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina

  1. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom

fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktor filo-
loških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzite-
tu „Lomonosov“ u Moskvi (1975), na University of California

u Los Anđelesu (1989), Zatim na Zagrebačkom Filozofskom
fakultetu (1996) i na University of Berkeley u San Francisku
(2001). Više od jedne decenije predavao je hrvatsko-srpski i

ruski jezik s književnošću kao srednjoškolski profesor u Škol-
skom centru „Ruđer Bošković“ u Osijeku (1970–1980). Radio

je u Zajednici općina Slavonije i Baranje sa śedištem u Osijeku,
a potom u istom svojstvu kao republički savjetnik / inspektor za
prosvjetu, nauku i kulturu u Ministarstvu prosvjete u Zagrebu
(1980–1986). Od 1979. do 1986. godine predavao je ruski jezik

(dopunski rad) kao univerzitetski profesor na Medicinskom fa-
kultetu i Višoj medicinskoj školi Sveučilišta u Zagrebu na dislo-
ciranom studiju u Osijeku. Položio je stručni ispit za profesora

srednje škole i državni ispit u upravi. Županijski sud u Osijeku

imenovao ga je 1997. godine za stalnog sudskog tumača za ru-
ski, „rusko-ukrajinski“ i srpski jezik (1997), a 2012. godine i za

crnogorski jezik.

Skip to content