Bio-bibliografija Krsta Pižurice

Bio-bibliografija Krsta Pižurice

Krsto Pižurica je rođen 27. novembra 1927. godine u selu
Donje Lipovo, opština Kolašin, od oca Radosava i majke Mire,

rođene Rakočević. Osnovnu školu završio je u Lipovu. Gimna-
ziju u Kolašinu upisao je 1937/1938. godine ali je zbog rata nje-
govo školovanje prekinuto, pa je gimnaziju završio 1945. godi-
ne u oslobođenome Kolašinu. Učiteljsku školu u Herceg Novom

završio je 1948. godine, a zatim se upisuje na Filozofski fakultet

u Zagrebu, đe na studiju slavistike završava ruski jezik i književ-
nost i jugoslavenske književnosti.

Skip to content