Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića

Aleksandar Leso Ivanović rođen je na Cetinju 21. novem-
bra 1911. godine. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je na

Cetinju. U periodu od 1931. do 1941. godine radio je u Higijen-
skom zavodu na Cetinju. Po završetku Drugog svjetskog rata

radi u Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvjete, potom u

Izdavačkom preduzeću Narodna knjiga (Cetinje) kao tehnič-
ki urednik, korektor i lektor. Za neka izdanja Narodne knjige

dao je i likovno rješenje, mnoge tekstove (književne i druge)
lektorisao, o čemu se može pročitati u śećanjima savremenika
– prijatelja i kolega. Od 1956. godine bio je stalni lektor lista
„Pobjeda“. Član Uređivačkog odbora časopisa Stvaranje, sa
Markom Đonovićem i Čedom Vukovićem, bio je od br. 4, 1960.
do broja 9–10, 1963. godine. Prvi štampani rad mu je pjesma
Suton (Venac, knj. 12, sv. 1, 25. 9. 1926, str. 93). Sarađivao je

u časopisima i listovima: Venac (1928, 1929), Srž (1929), Pre-
gled (1930), Zapisi (1930), Cetinjski odjek (1931), Zetski gla-
snik (1935), Stvaranje (od 1947), Pobjeda (od 1946), Susreti (od
1953) i drugim. Bio je član Udruženja književnika Crne Gore.

Dobitnik je nagrade Vlade NR Crne Gore 1951. za knjigu pje-
sama Stihovi i Trinaestojulske nagrade 1961. godine. Objavio je

zbirke pjesama Stihovi (Cetinje, 1950); Čapur u kršu (Cetinje,

1960). Pjesme su mu prevedene na: makedonski, ruski, slove-
nački, albanski, turski i engleski jezik.