Komentari Luče Mikrokozma, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šćepana Malog

Komentari Luče Mikrokozma, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šćepana Malog

Intelektualni angažman Slobodana Tomovića obilježio je crnogorsku humanistiku druge polovine XX vijeka. Iako je Tomović u prvome redu bio filozof, njegov doprinos književnoistorijskoj montenegristici, osobito njegošologiji, od velikoga je značaja. Riječ je o autoru koji je Njegošu posvetio brojne radove i knjige, kao enciklopedist, filozof, komentator i tumač te kao dramski pisac. Izvan kruga njegovih njegošoloških radova, za književnoistorijsku montenegristiku posebno je važ- no njegovo proučavanje fenomena čojstva u kontekstu crnogorske moralne tradicije, za što su mu kao polazišni tekstovi, pored ostalih, poslužili pisci poput Petra II Petrovića Njegoša, Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova Popovića. Upravo o ovome dijelu njegova inače polivalentnoga intelektualnog an- gažmana koji se odnosi na doprinos književnoistorijskoj mon- tenegristici biće više riječi u ovome prilogu.

Skip to content